Kylkisaaret - Raakkipuron metsä - Pohjoiskallio

Alueen koodi: FI0900091
Pinta-ala: 116 ha
Kunta: Kannonkoski
Aluetyyppi: SCI

Vuosjärvi sijaitsee Kannonkosken koillisosassa ja sille ovat tyypillisiä louhikkoiset rannat. Järven länsirannan edustalla on muutamia pieniä, maisemallisesti kauniita männikkösaaria. Alueeseen liittyy myös mannerrannan kaksi niemeä: Pyssyniemi ja Hintonniemi. Lisäksi alueeseen kuuluvat Pohjoiskallion aarnialue ja Raakkipuron metsä. Pohjoiskallio on kalliorinteen kituliasta männikköä, puolukka- ja kanervatyyppiä, avokalliokohdat ovat jäkälä- ja sammalvaltaisia. Raakkipuron metsä on kuusivaltaista vanhaa metsää, alueella kasvaa myös paikoin runsaasti järeitä haapoja, jotka ovat haapariippusammalen ja harjasorakkaan isäntäpuita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Alue käsittää Kylkisaarten vanhojen metsien suojelualueen, Raakkipuron metsän (vanhojen metsien suojelun täydennyskohde), Pohjoiskallion aarnialueen (vanhojen metsien suojeluohjelmassa muulla tavoin suojeltavana tai huomioonotettavana kohteena), osan Pyssyniemestä (vanhojen metsien suojelun täydennysohjelmassa muulla tavoin suojeltavaksi esitetty kohde) sekä Hintonniemen louhikkorantaa. Lisäksi alueeseen kuuluu muutamia Vuosjärven saaria ja niemiä: Karhusaari, Hintonsaari, Korkea Selkäsaari, Lehtosaari, Peurasaari, Pyssysaari, Pyssyluoto, Kirkkosaari, Vuohisaari, Lammasniemen kärki, Haapasaari, Parkkisaari, Matala Selkäsaari, Ruunasaari, Hämäläissaari, Lintusaaren eteläkärki, ja lisäksi Varasen Majasaaret. Osa näistä saarista kuuluu seutukaavan SU, V ja MV-varauksiin.

Suojelun toteutuskeinot:
- Lintusaaren eteläkärki: Rakennuslaki
- Muut alueet: Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

*Boreaaliset luonnonmetsät  82
*Puustoiset suot  4

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
*liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kuikka
metso
palokärki
pohjantikka
pyy
teeri
viirupöllö

Muuta lajistoa:
hippiäinen
käpytikka
kirjosieppo
kivitasku
leppälintu
metsäkirvinen
metsäviklo
pikkukäpylintu
puukiipijä
talitiainen
vihervarpunen
haapariippusammal
harjasorakas

Julkaistu 10.7.2013 klo 10.56, päivitetty 10.7.2013 klo 10.56