Rinnande vatten
Foto Anssi Teppo.

Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras

Pressmeddelande 18.12.2018 Finlands miljöcentral
En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är andelen hotade naturtyper tydligt större (59 %) än i Norra Finland (32 %). Tillståndet för naturtyperna har inte förbättrats under det senaste årtiondet, tvärtom beräknas många naturtyper visa på en fortsatt negativ utvecklingstrend. Det är dock möjligt att förbättra tillståndet för naturtyperna. Läs mera

Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats

Pressmeddelande 18.12.2018 Miljöministeriet
Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är också internationellt sett sällsynt omfattande och grundlig. Läs mera

Hushållsavfall 342 kilo per invånare år 2017 och återvinningsgraden lite över 51 procent

Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver

Pressmeddelande 13.12.2018 Finlands miljöcentral
Finlands miljöcentral har utrett mängden hushållsavfall och dess återvinningsgrad i 13 kommunregioner (kuntaseutu). Detta är första gången man utfört en så omfattande och enhetlig utredning gällande hushållsavfallets mängd och återvinningsgrad. Läs mera om pressmeddelanden

aktuellt från miljöministeriet

Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats

18.12.2018
Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är också internationellt sett sällsynt omfattande och grundlig.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Vårdbiotoper

Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras

18.12.2018
En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är andelen hotade naturtyper tydligt större (59 %) än i Norra Finland (32 %). Tillståndet för naturtyperna har inte förbättrats under det senaste årtiondet, tvärtom beräknas många naturtyper visa på en fortsatt negativ utvecklingstrend. Det är dock möjligt att förbättra tillståndet för naturtyperna.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Kilpisjärvi 20.11.2018. Kuva: Martti Salminen
Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga 4.12.2018
Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sjöarna fortfarande lågt, liksom också grundvattennivån. Speciellt i Lappland var novembervädret milt och tillfrysningen har dragit ut på tiden jämfört med vanligt. Därtill finns det ovanligt lite snö för den här tiden, speciellt i norra Finland.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.