Ajankohtaista

Sekalaisen muovijätteen vientiin tulossa rajoituksia (lisätty 16.5.2019)

Genevessä 29.4.-10.5.2019 järjestetyn kolmen YK:n sopimuksen osapuolikokouksessa sovittiin muun muassa sekalaisen muovijätteen vientikiellosta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle.

Baselin sopimuksen kokouksen osapuolet sopivat toimista, joilla rajoitetaan sekalaisen muovijätteen vientiä EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle. Lisäksi osapuolet sopivat tiukentavansa rajat ylittävien muovijätesiirtojen valvontaa. Muutoksilla pyritään varmistamaan muovijätteen asianmukainen käsittely ja vähentämään muovijätteen kulkeutumista meriin estämällä muovijätekuljetukset maihin, joilla ei ole kapasiteettia niiden käsittelyyn tai hyödyntämiseen.

Ympäristöministeriön tiedote 13.5.2019

Jätekuljettajien hyväksyminen kuljettamaan jätettä Suomessa (lisätty 6.3.2019)

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet toimintamallin ulkomaisten yritysten hyväksymiseksi jätekuljettajiksi Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä jätesiirroissa. Jatkossa Suomeen sijoittautunut ja jätehuoltorekisteriin kuljetusyrityksenä rekisteröitynyt yritys voi rekisteröidä alihankkijoikseen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia tai EU- ja ETA-maihin sijoittautuneita kuljetusyrityksiä, jotka eivät voi rekisteröityä omassa maassaan. Edellytyksenä on, että suomalainen yritys ottaa vastuulleen kaikki jätelain 95 §:n jätteen kuljettajaa koskevat vaatimukset. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi venäläisten ja latvialaisten kuljetusyritysten rekisteröinnin Suomen jätehuoltorekisteriin. Uudella toimintamallilla pyritään varmistamaan kuljetusyritysten tasapuolinen kohtelu ja lain yhtenäinen soveltamiskäytäntö.

Jätelain tulkinnan mukaan Suomessa jätettä saa kuljettaa rajan yli tapahtuvissa jätesiirroissa joko Suomeen sijoittunut jätteen kuljetusyritys, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt jätehuoltorekisteriin, tai muuhun EU- tai ETA-maahan sijoittunut ja siellä jätteen kuljettajaksi rekisteröitynyt kuljetusyritys.

Koulutustilaisuus

Suomen ympäristökeskus järjesti koulutustilaisuuden kansainvälisistä jätesiirroista 20.3.2019.

Tutustu koulutustilaisuuden materiaaleihin tästä.

Suomen ympäristökeskus on muuttanut Viikkiin

Uusi osoitteemme 16.11.2018 alkaen on Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Ohje vihreiden jätteiden siirroista julkaistu (lisätty 16.5.2018)

Pohjoismainen ministerineuvosto on julkaissut ohjeen vihreiden jätteiden siirtoihin liittyvistä edellytyksistä.

Vihreiden jätteiden siirrot -ohje

Kiina rajoittaa jätteiden tuontia (lisätty 4.1.2018)

Kiina on asettanut uusia tuontirajoituksia tietyille jätteille 1.1.2018 alkaen. Tuontikielto koskee useita jätteitä, kuten esimerkiksi sekalaista muovijätettä, lajittelematonta paperijätettä sekä tekstiilijätteitä. Asetus 1418/2007 ei sisällä vielä kyseisiä Kiinan rajoituksia. Viejä on vastuussa siitä, että noudattaa vastaanottomaassa kulloinkin voimassa olevia säädöksiä.

Alankomaiden jätesiirtoviranomainen on kerännyt internet-sivuilleen tietoa jätteiden tuontia koskevasta lainsäädännöstä Kiinassa: Chinese regulations on incoming waste

Ohje vihreiden siirtojen järjestämisestä julkaistu (lisätty 24.5.2017)

EU:n yhteyshenkilöiden ohje (Correspondents' guideline No 10) vihreiden siirtojen järjestämisestä on julkaistu. Ohje on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi, mutta se tullaan myöhemmin kääntämään myös suomen kielelle.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma 2017-2019 (lisätty 30.12.2016)

EU:ssa on pyritty vahvistamaan valvontakäytäntöjä yleisesti jätehuollossa ja erityisesti jätteiden siirroissa suunnitelmallisesti tehtävin tarkastuksin. Jätteensiirtoasetukseen lisättiin vuonna 2014 aikaisempaa tarkemmat säännökset jätehuollon tarkastuksista ja muusta valvonnasta. Jäsenvaltioiden on 1.1.2017 mennessä laadittava yksi tai useampi tarkastussuunnitelma. Jätelain 124 §:ään tehtiin vastaava muutos. Tarkastussuunnitelman tavoitteena on toteuttaa kansainväliset jätesiirrot säädösten ja ohjeiden mukaisesti, estää laittomat jätesiirrot ja taata jätteiden asianmukainen käsittely.

Pohjoismainen jätesiirtoportaali Nordic TFS otetaan käyttöön Suomessa – portaali mahdollistaa jätesiirtoilmoituksien tekemisen sekä jäte-erien ilmoittamisen sähköisesti (lisätty 1.12.2016)

Portaali on tarkoitettu kansainvälisiä jätesiirtoja tekevien yritysten käyttöön. Sen tarkoituksena on sujuvoittaa jätesiirtoilmoituksen tekoa sekä itse jätesiirtojen, jätteen vastaanottamisen ja käsittelyn ilmoittamista jätteensiirtoasetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisesti. Tällä hetkellä portaali on käytössä Ruotsissa ja Suomessa (portaaliin). Mikäli yrityksesi on kiinnostunut käyttämään portaalia, kirjautumistunnukset palveluun voi pyytää sähköpostitse osoitteesta: wasteshipments(at)ymparisto.fi. Portaalin käyttö on yrityksille maksutonta.

Eurooppalaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä laittomien jätesiirtojen kitkemiseksi (lisätty 28.10.2016)

IMPEL-verkoston Enforcement Actions –projektissa 31 eurooppalaisen maan viranomaiset ovat yhdistäneet voimansa taistelussa laittomia jätesiirtoja vastaan. Projektin tuloksena rajat ylittävä yhteistyö ympäristöviranomaisten, tullin ja poliisin välillä on lisääntynyt, ja tarkastuksista on saatu entistä tehokkaampia ja kohdennetumpia. Maaliskuun 2014 ja marraskuun 2015 välisenä aikana tarkastettiin yli 17500 kuljetusta ympäri Eurooppaa. Tarkastuksissa havaittiin lukuisia rikkomuksia, esimerkiksi sähkölaitteiden, romuajoneuvojen ja kotitalousjätteen laittomia siirtoja sekä puutteita asiakirjoissa. Laittomista jätesiirroista suurin osa on EU:n sisäisiä, ja EU:n ulkopuolella tavallisimmat määränpäät ovat Kiina ja Hongkong. Työ jatkuu myös tulevaisuudessa. Suomea Enforcement Actions –projektissa edustaa SYKE. IMPEL tiedote

Raja-aluesopimus voimaan (lisätty 25.8.2016)

Ruotsin ja Suomen välinen raja-aluesopimus jätteiden siirroista tuli voimaan 15.8.2016. Sopimus helpottaa hallinnollista taakkaa siirrettäessä jätteitä Lapin maakunnan ja Norrbottenin läänin välillä tai Ahvenanmaan maakunnasta Ruotsiin.

Sopimuksen helpotukset:

  • mahdollisuus viiden vuoden lupaan
  • siirtoeriä ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille vaan raportointi neljännesvuosittain on riittävä
  • läpikulkuun toisen maan kautta riittää kirjallinen ilmoitus jätesiirtoa valvoville viranomaisille, siirtolupaa ei tarvita.

Sopimus perustuu EU:n jätteensiirtoasetukseen, jonka mukaisia menettelyjä jätesiirroissa pääosin edelleen noudatetaan.

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirroista maiden raja-alueilla (SopS 51/2016).

Viejän velvollisuus osoittaa, että kyseessä ei ole jätevienti (lisätty 26.1.2016)

Jätteensiirtoasetuksen muutoksesta ((EU) N:o 660/2014) johtuen 1. tammikuuta 2016 alkaen viejällä on velvollisuus osoittaa, että siirrettävä aine tai esine ei ole jätettä. Tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat vaatia asiakirjatodisteita (esim. tietoa aineen tai esineen alkuperästä, todistus toimintakunnosta ja varmistus asianmukaisesta pakkaamisesta) sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole jätevienti. Viranomaiset voivat päättää, että aine tai esine on jätettä, jos riittäviä todisteita ei ole toimitettu viranomaisten asettamassa määräajassa. Tällöin kuljetusta tai siirtoa käsitellään laittomana siirtona.

Julkaistu 27.8.2014 klo 12.47, päivitetty 16.5.2019 klo 15.56