Jäte-erien lähettäminen

Ilmoittajan ja vastaanottajan velvollisuudet

 • Ilmoittajan on varmistettava, että kaikkien viranomaisten luvat ovat voimassa ja taloudellinen vakuus on hyväksytty siirron alkaessa.
 • Siirrettävää jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen kuljetusten aikana.
 • Ilmoittajan ja vastaanottajan tulee noudattaa siirtoasiakirjamenettelyjä
 • Ilmoittajan on ilmoitettava ulkomaille viedyt jätemäärät kalenterivuosittain ympäristönsuojelun valvonnan sähköiseen asiointijärjestelmä YLVAan.
 • Kaikki jätesiirtoja koskevat asiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Siirtoasiakirjamenettely

Allekirjoitettu siirtoasiakirja (liite IB) liitetään jokaisen kuljetuksen mukaan. Lisäksi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten päätösten kopioiden tulee kulkea jokaisen jätekuljetuksen mukana. Jätteen vastaanottava laitos säilyttää nämä siirtoasiakirjat.

Jätekuljetuksesta tiedotetaan kolmesti sekä Suomen ympäristökeskukseen että muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille:

 • Viimeistään kolme arkipäivää ennen siirron alkamista ilmoittaja tekee ennakkoilmoituksen jätesiirrosta.
 • Kun jäte on vastaanotettu käsittelylaitoksessa, laitos allekirjoittaa siirtoasiakirjan kentän 18 ja ilmoittaa vastaanottaneensa jätteen.
 • Kun jäte on hyödynnetty tai loppukäsitelty vastaanottavassa laitoksessa, laitos allekirjoittaa siirtoasiakirjan kentän 19 ja ilmoittaa jätteen käsitellyksi.

Suomesta lähtevää jätettä koskeva ennakkoilmoitus, Suomessa käsiteltävän jätteen vastaanottotodistus ja tieto jätteen käsittelystä annetaan jätesiirtoportaalin kautta. Portaalista tiedot välittyvät muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Vaihtoehtoisesti tieto siirron alkamisesta, jätteen vastaanottamisesta ja sen käsittelystä voidaan antaa lähettämällä allekirjoitetusta siirtoasiakirjasta kopio kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Suomen ympäristökeskukseen kopiot lähetetään osoitteeseen movementdocwasteshipments(at)ymparisto.fi (sähköpostin viestikenttään selkeästi lupanumero sekä kyseessä olevien erien eränumerot).

Muutokset jätesiirtoilmoitukseen

Seuraavat ilmoitusta koskevat muutokset edellyttävät päätöksen muuttamista:

 • erien lukumäärän muutos kokonaistonnimäärän pysyessä ennallaan
 • vakuuden muuttaminen
 • pienehkö reittimuutos, esim. vaihtoehtoisen sataman lisääminen

Jos ilmoittaja haluaa lisätä ilmoitukseen uuden kuljetusyrityksen, uutta ilmoitusta tai päätösmuutosta ei tarvita. Tällöin riittää, että asiasta ilmoittaa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Uusi ilmoitus tarvitaan, jos ilmoittaja haluaa tehdä seuraavia muutoksia ilmoitukseen:

 • merkittävä reittimuutos
 • jätesiirtoluvan voimassaoloajan jatkaminen
 • uuden kauttakulkumaan lisääminen
 • siirrettävän jätemäärän lisääminen.

Muutoksille pitää saada kaikkien asianomaisten viranomaisten hyväksyntä.

Lupaehtojen laiminlyönti

Laiminlyönnit jätesiirroissa voivat johtaa jätesiirtoluvan peruutukseen ja myös tulevien jätesiirtoilmoitusten hylkäämiseen.

 • Hyväksyntä voidaan peruuttaa esimerkiksi, jos
 • jätteen koostumus ei ole ilmoituksen mukainen
 • siirrolle asetettuja ehtoja ei noudateta
 • jätettä ei hyödynnetä tai loppukäsitellä vastaanottavalle laitokselle myönnetyn luvan mukaisesti tai
 • jätesiirto aiotaan suorittaa tai on suoritettu tai jäte käsitellään tai on käsitelty annetuista tiedoista poikkeavalla tavalla.

Jätteen kansainvälinen siirto voidaan kieltää, jos

 • jätteen vastaanottajan tai ilmoituksen tekijän on todettu syyllistyneen laittomaan jätesiirtoon tai
 • ilmoituksen tekijä on jättänyt maksamatta aikaisemman jätesiirtoilmoituksen käsittelymaksun.
Julkaistu 9.9.2013 klo 13.03, päivitetty 17.9.2018 klo 15.15