Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle

Maastoliikenne

Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta. Maastoliikennettä ohjataan maastoliikennelailla. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä (esim. moottorikelkkailu) voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai käyttö voidaan kieltää.

Kielto tai rajoitus on mahdollinen, jos käytöstä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Kiellosta tai rajoituksesta päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Maastoliikennelain noudattamisen ylin valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. Lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle toimialueellaan ja kunnassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos.
Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos valvovat hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa.

Vesiliikenne

Vesiliikenne on jokamiehenoikeutta. Se perustuu vesilakiin ja sitä ohjataan vesiliikennelailla. Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä Liikennevirasto voivat rajoittaa tai kieltää vesikulkuneuvoilla liikkumisen, jos se on tarpeen liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Vesiliikennelain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu Liikennevirastolle. Ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu ELY-keskuksille.

Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvovat Liikennevirasto, poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos.
Julkaistu 14.8.2013 klo 14.20, päivitetty 28.7.2014 klo 14.40
Julkaisija: