Luonnonsuojelun luvat

Ajankohtaista

Tutustu uuteen palveluun! Usein kysyttyä ympäristöstä tarjoaa ensivaiheessa tietoa rauhoitetuista lajeista.

Luonnonsuojelulaissa on useita alueiden suojeluun tai lajisuojeluun liittyviä kieltoja, joiden tarkoituksena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla on pääsääntöisesti kielletty kaikki luontoa muuttava toiminta siten kuin niiden perustamissäädöksissä tai -päätöksissä määritellään.

Suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Rauhoitettuihin lajeihin puolestaan liittyy omat kieltonsa. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja koskee myös kielto niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen hävittämisestä tai heikentämisestä. Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa säätelevistä CITES-säännöksistä seuraa tietyille lajeille vaihdantarajoituksia. 

Eräissä tapauksissa kieltoihin voi hakea poikkeuksia asianomaisilta viranomaisilta. 

Julkaistu 26.9.2022 klo 17.38, päivitetty 26.9.2022 klo 17.38