Pätevyysvaatimukset otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorihiilivetyjä käsittelevälle henkilöstölle

Yleistä

Otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja (mm. HFC-aineet) käsittelevän henkilön ja toiminnanharjoittajan on täytettävä pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimuksista on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksella 766/2016.

Pätevyysvaatimukset koskevat henkilöstöä, joka asentaa, huoltaa, korjaa, poistaa käytöstä tai tarkastaa vuotojen varalta alla lueteltuja laitteita tai järjestelmiä tai ottaa niistä talteen otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja.

 • kiinteät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet
 • kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköt
 • laivojen ja vesialusten jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet
 • kiinteät sammutuslaitteistot
 • ajoneuvojen, muiden kulkuvälineiden ja työkoneiden ilmastointilaitteet
 • sähköiset kytkinlaitteet
 • fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävät laitteet
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Yllä mainittua toimintaa harjoittavien henkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämiin kylmäalan rekistereihin (toiminnanharjoittajarekisteri ja asentajien pätevyysrekisteri). Tukesin sivuilta löytyy tarkempaa tietoa pätevyyksien rekisteröimisestä, pätevyysvaatimuksista ja koulutuksesta.

Toiminnan harjoittaminen ilman vaadittavia pätevyyksiä on kielletty. Pätevyysvaatimuksia sovelletaan riippumatta siitä, tuleeko laite omaan käyttöön vai ei.

Ammattitaitoinen ja pätevä asennus ja huolto takaavat, että laite toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti ja takuu ja vakuutukset ovat voimassa.

Lainsäädäntö

Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) käsittelystä säädetään Suomessa

 • ympäristönsuojelulaissa (527/2014) (luku 17)
 • valtioneuvoston asetuksella (766/2016) fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista

Lisäksi kaikissa EU-maissa ovat voimassa EU-asetukset

 • otsonikerrosta heikentävistä aineista (EY 1005/2009)ja
 • fluoratuista kasvihuonekaasuista (EU 517/2014).

Huom. EU-asetus fluoratuista kasvihuonekaasuista on uusittu. Tietoa uudesta asetuksesta (EU 517/2014) löytyy sivulta Fluoratut kasvihuonekaasut

Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden sekä sammutuslaitteistojen tarkastukset

Kiinteästi asennetun jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen ja -piirin sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan säädösten mukaisin määrävälein. Tarkastusväli riippuu kylmäaineen tyypistä ja määrästä, mutta väliä voidaan pidentää, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä:

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet (HFC-yhdisteet ja niitä sisältävät seokset):

Laitteen sisältämän F-kaasun lämmitysvaikutus 

Normaali
tarkastusväli

Tarkastusväli, jos laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä

väh. 5 t CO2-ekv, mutta alle 50 t CO2-ekv 12 kk 24 kk
väh. 50 t CO2 -ekv, mutta alle 500 t CO2 -ekv 6 kk 12 kk
väh. 500 t CO2 -ekv 3 kk 6 kka)

a) vuotojen havaitsemisjärjestelmä pakollinen kaikissa laitteissa viim. 1.1.2017

Asetuksen mukaisesti ilmatiiviisti suljettuja, alle 10 t CO2-ekv. F-kaasua sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu.

(Sellaisille laitteille, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet vuototarkastusten piiriin, on määräaikaistarkastuksia ryhdyttävä tekemään vasta siirtymäajan jälkeen eli 1.1.2017 alkaen. Tällaisia ovat alle 3 kg, mutta vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät laitteet. Siirtymäaika koskee myös sellaisia ilmatiiviisti suljettuja laitteita, joiden tyyppikilvessä ilmoitetaan laitteen olevan ilmatiiviisti suljettu, ja joiden sisältämät kaasumäärät ovat alle 6 kg, mutta vähintään 10 t CO2-ekv.)

Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät laitteet (esim. R-22):

Kylmäaineen määrä Tarkastusväli Tarkastusväli, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä
≥ 3 kg  (hermeettinen ≥ 6 kg) 12 kk 12 kk
≥ 30 kg 6 kk 12 kk
≥ 300 kg 3 kk 6 kk

Vähintään 300 kiloa ainetta sisältävissä laitteissa on oltava vuodonilmaisujärjestelmä. Vuodonilmaisujärjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa. Hermeettisesti suljettuja alle kuusi kiloa ainetta sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu.

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että tarkastuksen suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä todistus pätevyydestä.

Laitteen tarkastuksen voi suorittaa laitteen muun huollon yhteydessä.

Huolto- ja tarkastuspäiväkirja

Laitteen haltijan tai omistajan on pidettävä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, joka on pyydettäessä näytettävä viranomaisille. Laitteen yhteydessä on oltava ilmoitus siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu (esim. tarra). Huolto- ja tarkastuspäiväkirjasta on käytävä ilmi:

 • laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi
 • lisätyn tai talteen otetun aineen määrä
 • viimeisin huoltopäivämäärä
 • tehty toimenpide
 • onko laitteessa käytetyt F-kaasut kierrätetty tai regeneroitu, ja jos kyllä, missä
 • tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi, pätevyystodistuksen numero ja huoltajan allekirjoitus
 • mikäli laite on poistettu käytöstä, F-kaasujen talteenottamista ja niiden loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Koulutus

Tietoja pätevöitymiskoulutusta antavista ja tutkintoja vastaanottavista laitoksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilta.

Valvonta ja seuraamukset

EU:n otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimii Suomen ympäristökeskus. Yritysten ja asentajien pätevyysrekistereitä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Valtioneuvoston asetuksen 766/2016 valvovia viranomaisia ovat ympäristönsuojelulain 527/2014 23 §:n ja 24 §:n mukaisesti ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset. Viranomaiset valvovat asetuksen noudattamista omilla toimialoillaan muun valvontatyön ohessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo pätevyysvaatimusten noudattamista. 

Viranomaiset voivat (YSL 527/2014 183 §) antaa määräyksen täyttää huoltovelvollisuus, kieltää yksittäisen laitteen käytön tai kieltää huoltotoiminnan jatkamisen. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Valtioneuvoston asetuksen 766/2016 rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen (YSL 527/2014 225 §).

Euroopan komission julkaisemat oppaat

Lisätietoja

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite: ODS.F-kaasut@syke.fi

 

Julkaistu 23.8.2013 klo 16.02, päivitetty 16.8.2021 klo 9.33