Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lisäksi satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Ilmoituksen tekeminen

Eräiden jätteiden hyödyntämistä koskevan ilmoituksen jättämiselle ei ole säädetty aikarajaa. Hyödyntäminen voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun ilmoitus on tallennettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tulee tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Huvivenesatama ilmoitetaan kuitenkin sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella huvivenesatama sijaitsee.

Muut yllä mainitut ilmoitukset tehdään viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti (ks. linkit ilmoitusohjeisiin ja lomakkeisiin vasemmalla). Toiminta voidaan aloittaa 30 päivän kuluttua oman ilmoituksen antamisesta. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskeva ilmoitus on kuitenkin jätettävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti, kunhan viranomaiselle lähetetään kirjallinen raportti välittömästi poikkeustilanteen jälkeen.

Ilmoituslomakkeet ja -ohjeet löytyvät vasemmalla olevista linkeistä.

Viranomainen perii ilmoituksen käsittelystä maksun.

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Toiminta Viranomainen
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ELY-keskus
Satama ELY-keskus, kunta
Melu ja tärinä 1) Toiminta-alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
2) ELY-keskus, jos toimitaan usean kunnan alueella
Koeluonteinen toiminta Pysyvän toiminnan toimivaltainen ympäristölupaviranomainen (AVI tai kunta)
Poikkeukselliset tilanteet Valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus tapauksesta riippuen)
Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen ELY-keskus, ellei toimivaltaa ole siirretty kunnalle (Helsinki ja Turku)

 

 

Julkaistu 22.5.2013 klo 12.09, päivitetty 22.10.2020 klo 16.08