400 + 110 kV:n voimajohtohanke välillä Petäjäskoski - Nuojuankangas, Rovaniemi, Vaala

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista välille
Petäjäskoski-Nuojuankangas. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 209–215 kilometriä vaihtoehdosta riippuen. Uusi voimajohto sijoittuu osin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, ja uutta maastokäytävää on noin 105-145 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien yhteiset osuudet sijoittuvat Rovaniemen Petäjäskoskelta Iin Hervaan ja Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle. Hervan ja Arkalan välillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä.
Läntinen vaihtoehto:
Läntisen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 209 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 105 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti jatkosuunnitteluun siirtyneen voimajohdon Viitajärvi-Pyhänselkä rinnalle. Röytänniemeltä Oulun Arkalaan läntinen vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään.
Itäinen vaihtoehto:
Itäisen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 215 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 145 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu Hervasta koko matkaltaan, Iijoen ylityskohtaa lukuun ottamatta, Oulun Arkalaan asti uuteen maastokäytävään. Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle voimajohtoreitillä ei ole vaihtoehtoa ja voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään.

Lisäksi tarkasteltavalla voimajohtoreitillä on kolme lyhyttä teknistä vaihtoehtoa. Siirtolan luonnonsuojelualueen ja Rimpijärvi-Uusijärven soidensuojelualueen (ja Natura 2000 -alueen) kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maastokäytävään. Pehkeensuon turvetuotantoalueen kohdalla sekä alueelle sijoittuva että alueen kiertävä tekninen vaihtoehtoreitti sijoittuvat uuteen maastokäytävään.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (niin sanottu "nollavaihtoehto") ei ole mukana YVA-menettelyn vaihtoehtotarkastelussa, koska hankkeesta vastaavan mukaan sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja Tervolan, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoissa sekä Rovaniemellä asiakaspalvelupiste Osviitassa, Koskikatu 25.

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 10.12.2020 klo 17:30 - 19:30, linkki: https://event.prospectumlive.com/fingrid-20201210/690/customHtml/1398

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 31.12.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL 86, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Julkaistu 15.10.2020 klo 13.03, päivitetty 27.1.2021 klo 8.22

Aihealue: