Hyppää sisältöön

Ajoksen merituulivoimapuiston laajennus, Kemi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Hankkeena on Kemin Ajoksessa sijaitsevan 30 megawatin (MW) merituulivoimapuiston laajentaminen enintään 230 MW tehoiseksi uusien tuulivoimalaitosyksiköiden avulla. Uudet tuulivoimalaitokset on suunniteltu sijoitettavaksi Kemin kaupungin ja Simon kunnan merialueelle Ajoksen lännen ja etelän puoleisille matalille merialueille pääasiassa Kuukanplakin, Hebenmatalan, Inakarin-Kallion, Keminkraaselin-Toukkakrunnin sekä Herkuleenmatalan ympäristöihin. Kokonaisuudessaan hankealue koostuu kuudesta erillisestä osa-alueesta, jotka ulottuvat kaukaisimmillaan noin 13 kilometrin päähän Ajoksen eteläkärjestä. Hankealueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 31,4 neliökilometriä. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi enintään 64 uutta tuulivoimalaitosta. Merituulivoimalaitosyksikön teho on noin 3 MW- 5 MW. Tulevaisuudessa yksikköteho voi olla jopa 10 MW. Kun käytetään suurempia voimalaitosyksiköitä, tulee ne sijoittaa kauemmaksi toisistaan. Siten yksiköiden lukumäärä vähenee, jos voimalaitoskokoa kasvatetaan. Voimalaitokset tullaan sijoittamaan matalille, pääasiassa alle 10 metriä syville vesialueille. Kukin tuulivoimayksikkö koostuu noin 100–120 metriä korkeasta tornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija vaihtelee laitoksen tehosta riippuen 100–150 metriin. Jokaiselle voimalaitosyksikölle on lisäksi rakennettava perustukset meren pohjaan. Hankkeeseen kuuluu sähkön siirto merikaapelilla tai 110 kV ilmajohdolla.

Vaihtoehdot

Hankkeesta vastaava on esittänyt selvitetyt tuulivoimapuiston vaihtoehdot seuraavasti. Maakuntakaavalla tarkoitetaan Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden aluetta tv 2282. Kaikissa vaihtoehdoissa nykyinen Ajoksen 30 MW:n tuulivoimapuisto jatkaa toimintaansa 10 voimalalla.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 0+: Kolme Ajoksessa sijaitsevaa 0,3 MW:n voimalaitosyksikköä korvataan kahdella uudella 3,6 MW:n tai kolmella uudella 3 MW:n voimalaitosyksiköllä. Suunnittelu on edellyttänyt ympäristöselvityksen tekoa. Tämä esitetään erillisselvityksenä osana YVA-selostusta.

Vaihtoehto 1: Rakennetaan yhteensä noin 9 uutta tuulivoimalaitosyksikköä, joista 7 merialueelle ja 2-3 maalle vaihtoehdon 0+ mukaisesti. Suunniteltu alue on hieman maakuntakaavaa suuremmalla alueella.

Vaihtoehto 1+: Rakennetaan yhteensä noin 22 uutta tuulivoimalaitosyksikköä, joista 20 merialueelle ja 2-3 maalle vaihtoehdon 0+ mukaisesti. Suunniteltu alue on suurelta osin maakuntakaavan ulkopuolella.

Vaihtoehto 2: Rakennetaan yhteensä noin 38 uutta tuulivoimalaitosyksikköä, joista 36 merialueelle ja 2-3 maalle vaihtoehdon 0+ mukaisesti. Suunniteltu alue on maakuntakaavan ulkopuolella.

Vaihtoehto 3: Rakennetaan yhteensä noin 53 uutta tuulivoimalaitosyksikköä, joista 51 merialueelle ja 2-3 maalle vaihtoehdon 0+ mukaisesti. Suunniteltu alue on maakuntakaavan ulkopuolella.

Vaihtoehto 4: Rakennetaan yhteensä noin 69 uutta tuulivoimalaitosyksikköä, joista 67 merialueelle ja 2-3 maalle vaihtoehdon 0+ mukaisesti. Suunniteltu alue on maakuntakaavan ulkopuolella.

Vaihtoehtoiset perustamistavat ovat kasuuniperustus, monopile eli paaluperustus, keinosaari ja tripodi.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Sähkönsiirron osalta hanke sijoittuu Kemin lisäksi Simoon, Tornioon tai Keminmaahan. Vaihtoehdot eivät edellytä uuden 110 kV:n voimajohdon rakentamista lukuun ottamatta väliä Kittiläjärvi – Taivalkosken sähköasema vaihtoehdossa 5. Nykyisen 110 kV:n voimajohdon johtokatua välillä Ajos- Kittilänjärvi ei tarvitse leventää. Sähkönsiirron vaihtoehdoissa 1, 2 ja 5 tälle välille esitetty uusi voimajohto asetetaan samoille pylväille nykyisen voimajohdon kanssa. Merelle rakennetaan yksi tai useampi sähköasema. Voimaloiden ja sähköaseman välisten merikaapeleiden jännite on 20-45 kV. Merisähköaseman ja mantereella sijaitsevan liittymäpisteen välinen jännite on 100-150 kV.

Vaihtoehto 0+: Merituulivoimapuiston vaihtoehdoissa 0+, 1 ja 1+ uusien voimaloiden tuottama teho ei vaadi olemassa olevan 110 kV:n voimajohdon vahvistamista. Rakennetaan merikaapeli Ajoksen saaren rantaan nykyiselle sähköasemalle, josta sähkö johdetaan nykyisen 110 kV:n voimajohdon kautta valtakunnan verkkoon.

Vaihtoehto 1: Merikaapeli Ajoksen sähköasemalle. Samaan johtokäytävään nykyisten 110 kV:n voimajohtojen kanssa lisätään uusi 110 kV:n voimajohto Ajoksen sähköasemalta Kittilänjärvelle. Ajoksen sillan kohdalla siirretään yhtä tai kahta johdinpylvästä.

Vaihtoehto 2: Merikaapeli Ajoksen sähköasemalle. Samaan johtokäytävään nykyisten 110 kV voimajohtojen kanssa, rakennetaan uusi 110 kV:n voimajohto Ajoksen sähköasemalta Veitsiluodon sähköasemalle.

Vaihtoehto 3: Merikaapeli Tornion Selleen sähköasemalle, noin 10 km.

Vaihtoehto 4: Merikaapeli Simon Karsikkoniemen ydinvoimalan sähköasemalle, 3-4 km.

Vaihtoehto 5: Merikaapeli Ajoksen sähköasemalle. Ajoksen sähköasemalta Kittilänjärvelle lisätään nykyiseen johtokäytävään uusi 110 kV:n voimajohto. Kittilänjärveltä Taivalkosken sähköasemalle rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Kemijoen itäpuolelle.

 

Julkaistu 16.12.2009 klo 10.00, päivitetty 8.12.2015 klo 14.36

Julkaisija: