Hangaskurunkankaan tuulivoimahanke, Alavieska

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskaan Kalajoen kuntarajan välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaiehtoehto VE1: Hankealueelle sijoitettaisiin enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan, vuosina 2021–2022 rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2x110 kV voimajohdon avulla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä 3.12.2020-4.1.2021 Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin virastoissa ja pääkirjastoissa sekä verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 15.12.2020 klo 17 verkkolähetyksenä.  Asiasta olivat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus), Alavieskan kunnan, hankevastaavan (Prokon Wind Energy Finland Oy) ja YVA-konsultin (AFRY Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin myös hankkeen kaavoitusta.

 

Julkaistu 26.10.2020 klo 15.40, päivitetty 9.3.2021 klo 11.51