Hyppää sisältöön

Hedet-Björkliden tuulivoimahanke, Närpiö

Hankkeen kuvaus

Tuulivoimayhtiö PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hedet-Björklidenin alueelle Närpiön kaupungissa. Alueelle suunnitellaan enintään yhteensä 28 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 3 MW ja puiston kokonaiskapasiteetti tällöin noin 84 MW.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta (1 ja 2) toteutusvaihtoehtoa, joista toinen on jaettu kahteen alavaihtoehtoon (1A ja 1B), jotka eroavat toisistaan Björklidenin osa-alueen osalta. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Toteutusvaihtoehdoissa tuulivoimaloiden määrät vaihtelevat.

  • Vaihtoehto 1A. Närpiön Rangsbyn ja Ylimarkun alueelle rakennetaan enintään 28 tuulivoimalan tuulivoimapuisto (Björkliden 10 tuulivoimalaa ja Hedet 18 tuulivoimalaa). Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3 MW ja kokonaiskorkeus 200 metriä.
  • Vaihtoehto 1B. Närpiön Rangsbyn ja Ylimarkun alueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalan tuulivoimapuisto (Björkliden 7 tuulivoimalaa ja Hedet 18 tuulivoimalaa). Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3 MW ja kokonaiskorkeus 200 metriä
  • Vaihtoehto 2. Närpiön Ylimarkun alueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalan tuulivoimapuisto (Hedet 18 tuulivoimalaa). Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3 MW ja kokonaiskorkeus 200 metriä.
  • Vaihtoehto 0. Närpiön Rangsbyn ja Ylimarkun alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omalle sähköasemalle toteutettaisiin maakaapelein, jotka sijoitettaisiin pääasiassa huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Sähköasemalla kaapeleiden jännitetaso (20–45 kV) muunnettaisiin siirtojännitetasoon (110 kV).

Sähkönsiirrossa tuulivoimapuistosta valtakunnanverkkoon on kaksi vaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 1. Tuulivoimapuisto liitettäisiin puiston alueelle rakennettavaan sähköasemaan ja siitä eteenpäin rakennettavalla 110 kV:n ilmajohdolla nykyiseen EPV Alueverkko Oy:n omistamaan Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voimajohtoon Ylimarkun sähköasemalle. Tässä vaihtoehdossa uusi rakennettava voimajohto-osuus on noin 2,2 kilometriä, josta noin 1,2 kilometriä kulkee olemassa olevan voimajohdon rinnalla ja 1,0 kilometriä uudessa voimajohtokäytävässä.
  • Vaihtoehto 2. Sähkönsiirto hankealueen sähköasemalta tapahtuisi 110 kV ilmajohdolla Pirttikylään mahdollisesti rakennettavalle 400 kV sähköasemalle nykyisen Fingrid Oyj:n Kristiina-Tuovila 220 kV + 220 kV (400 kV) voimajohdon viereen (ko. vaihtoehdon voimajohtopituus on noin 20 km, sähköaseman paikka ei vielä tarkka). Uuden 400 kV:n sähköaseman rakentaminen Kristiina-Tuovila linjan varteen on mahdollista, mikäli lähialueen tuulivoimahankkeista pystytään muodostamaan vähintään 250 MVA kapasiteettia. Tarkempi johtoreittisuunnittelu ja sähköaseman paikka täsmentyvät myöhemmin tehtävässä jatkosuunnittelussa

Arviointiohjelma

 

Arviointiselostus

Liitteet

 

 

 

Julkaistu 12.11.2013 klo 12.23, päivitetty 27.5.2019 klo 12.30