Hyppää sisältöön

Kalaxin tuulivoimapuisto, Närpiö

Hankkeen kuvaus

VindIn Ab Oy:n suunnittelema tuulivoimapuisto sijaitsee Nämpnäsin, Kalaxin, Norrnäsin ja Västra Yttermarkin kylien välisellä metsätalousalueella. Hankealueen pintaala on noin 3300 hehtaaria. Alustavien arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Alueella on laaja metsätieverkosto, jota voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn Ab Oy on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.

Hankkeessa rakennetaan enintään 39 tuulivoimalaa. Kokonaiskapasiteetti tulee riippuen voimalatyypistä olemaan 136-150 MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston ulkopuolella määräytyy erillisessä energiamarkkinaviraston (EMV) prosessissa, jossa haetaan lupaa 110 kV:n sähkönsiirtolinjan rakentamiseen.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, jotka perustuvat erikokoisiin voimalatyyppeihin. Vaihtoehtoja verrataan toisiinsa ympäristövaikutusten suhteen. Lisäksi niitä verrataan niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto suurilla tuulivoimaloilla.Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuistoon rakennetaan 39 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 150 MW. Tässä vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi 165 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi siten 228 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto pienillä tuulivoimaloilla. Vaihtoehdossa 2 tuulivoimaloita on vaihtoehdon1 tavoin yhteensä 39. Tässä vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi 137 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi siten 200 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 136 MW.
  • 0-vaihtoehto: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, ja vastaava määrä sähköä tuotetaan jollakin muulla tavalla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 4.11.2013 klo 15.10, päivitetty 11.9.2019 klo 13.03