Hyppää sisältöön

Kristiinankaupungin ja Närpiön edustan merituulipuistohanke

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus
Hanketta suunnitellaan Kristiinankaupungin ja osin Närpiön edustan merialueelle alle 10 kilometrin etäisyydelle rannikosta, 3-10 m syville merialueille. Hankkeen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu 3 kuntaa; Kristiinankaupungin, Närpiön ja Kaskisten kaupungit. Hankkeen selvitysalueen koko on noin 100 hehtaaria, josta varsinaisia sijoitusalueita olisi 4 kappaletta, yhteensä 42 ha. Pienimmälle alueelle suunnitellaan 7 ja suurimmalle 41 tuulivoimalayksikköä. Tuulivoimapuisto käsittää alustavien hankesuunnitelmien mukaan enintään noin 80 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden yksikkötehot ovat noin 3-5 megawattia (MW) eli yhteensä enintään noin 240- 400 MW ja noin 600 - 1000 GWh/a. Koko Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuonna 2006 noin 154 GWh/a, mikä vastaa noin 0,2% maan vuotuisesta sähkön kulutuksesta. Suomessa on uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmassa vuoden 2010 tavoitteeksi asetettu 500 MW:n tuulivoimakapasiteetti.

Yksittäisten voimaloiden etäisyys tulee olemaan arviolta 500 - 600 metriä. Niiden lapojen halkaisijan koko on noin 100 m (3 MW voimala) tai 125 metriä (5 MW voimala). Erilaisina perustusratkaisuina selvitetään saarelle, keinosaarelle tai merenpohjaan sijoittamista.

Voimaloiden rakennusvaiheessa tarvitaan pääsy vähintään 5 metriä syvää väylää pitkin. Ruoppaustarpeet pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Hanke sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksessa (24.9.2007) pääosin vesialueelle, jolla on osaksi Natura 2000- ja suojelualuevarauksia. Osin hanke sijoittuu mm. Karhusaaren voimalaitoksen satama- alueelle ja energiahuollon alueelle. Voimassa olevaan seutukaavaan ei selvitysalueelle ole merkitty alueita tuulivoimalaitoksia varten.

Suurimmat merialueelle laskevat joet ovat Isojoki-Lapväärtinjoki ja Teuvanjoki. Jokien kuormitus on suurimmalta osin valuma- alueelta aiheutuvaa hajakuormitusta (kiintoaine, metallit). Merialueen pohjan laatua hankealueella ei tarkoin tunneta.

Hankkeesta vastaavan tavoitteena on tuottaa rakentaa teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta toteuttamiskelpoinen merituulivoimalaitos, ja tarkoitus on rakentaa tuulivoimalayksiköt mahdollisimman lähelle yhtiön Kristiinankaupungin lämpövoimalaitosta, sen sähköasemaa ja satamaa.

Ympäristövaikutusten arviointi pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2008 aikana. Arviointiselostus tulee nähtäville arvioilta joulu-tammikuussa, jonka jälkeen yhteysviranomainen antaa siitä lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Ensimmäisten tuulivoimaloiden rakentaminen voisi alkaa vuosina 2009 - 2010. Yhden kesäkauden aikana ehditään asentaa paikoilleen noin 10 tuulivoimalayksikköä, joten koko hankkeen toteuttaminen vie useita vuosia.

Hankkeen vaihtoehdot
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nolla- ja nolla+ -vaihtoehtoa sekä kolmea sijoitusalueista muodostettua kokonaisuutta selvitysalueella.

ihtoehdot yhdistetään valtakunnan verkkoon Karhusaaren voimalaitoksen 400 kV kytkentäkentällä. Merialueella käytetään merenpohjaan sijoitettavaa merikaapelia, joka liitetään kytkentäkenttään Karhusaaren rannassa. Mantereelle ei tarvita uusia voimalinjoja voimalaitosalueen ulkopuolella.

Sijoitusalueen B merikaapeli on suunniteltu sijoitettavaksi Karhusaareen johtavan syväväylän pohjoispuolelta. Sijoitusalueella oleva 4 metrin väylä joudutaan alittamaan. Sijoitusalueiden A, C ja D merikaapeli johdetaan sähkökentälle syväväylän eteläpuolelta. Sijoitusalueen C itä- ja eteläpuoliset 5 metrin väylät joudutaan alittamaan.

Julkaistu 3.6.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.32