Länsi-Toholammin tuulivoimapuisto, Toholampi

Hankkeen kuvaus

Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy suunnittelevat 29–34 tuulivoimalan suuruisen maatuulivoimapuiston rakentamista Toholammin kunnan länsiosaan, lähimmillään vajaan 4 kilometrin etäisyydelle Toholammin keskustasta lounaaseen. Tuulipuiston sähkönsiirto hoidettaisiin joko etelän suuntaan Lestijärven koontiasemalle rakennettavalla uudella ilmajohdolla tai uudella sähkönsiirtoyhteydellä Lestijoen yli/ali Toholampi-Lestijärven tuulipuiston kautta Uusnivalan sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan alueelle rakennettavien voimaloiden lukumäärän ja niiden sijoittumisen suhteen. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

  • Vaihtoehto 0. Länsi-Toholammin alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ja sen liityntävoimajohtoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1. Länsi-Toholammin alueelle rakennetaan enintään 34 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW ja tornin korkeus on noin 150–160 metriä ja lavan pituus noin 65 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.
  • Vaihtoehto 2. Länsi-Toholammin alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin vaihtoehdossa 1.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omille sähköasemille toteutetaan pääasiassa maakaapelein, jotka sijoitetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Hankeosa-alueelta A sähkönsiirto osa-alueen C sähköasemalle sekä hankeosaalueelta F osa-alueen E vaihtoehtoisille sähköasemille hoidetaan maakaapelin avulla. Hanke2/3 alueiden C ja E välinen sähkönsiirto hoidetaan noin 7 km pitkällä 110 kV ilmajohdolla. Hankeosaalueella E sijaitsevat sähköasemat ovat vaihtoehtoisia ja niiden välinen sähkönsiirto hoidetaan ilmajohdolla. Liityntävaihtoehdot Länsi-Toholammin tuulipuistosta valtakunnan verkkoon ovat joko Fingridin Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan tai Lestijärven koontiasemalle Lestijärvelle:

  • 1) Uusnivala: Länsi-Toholammin tuulipuiston osa-alueen E vaihtoehtoisilta sähköasemilta rakennettaisiin joko 110 kV ilmajohto (B1) tai maakaapelointi (B2) Lestijoen yli/ali uuteen maastokäytävään. Sähkönsiirto hoidettaisiin Toholampi-Lestijärven tuulipuiston sisäiselle sähköasemalle, josta sähkönsiirto jatkuisi 110 kV:n ilmajohtona aluksi uudessa maastokäytävässä, mutta suurimman osan matkaa olemassa olevan 400 kV:n linjan vierellä Uusnivalan sähköasemalle. Tämä sähkönsiirtoreitti on mahdollinen vain Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen toteutuessa.
  • 2) Lestijärvi: Länsi-Toholammin tuulipuiston osa-alueen E eteläisemmältä sähköasemalta rakennettaisiin etelän suuntaan yhteensä noin 20 km:n pituinen 110 kV:n voimajohto kokonaan uuteen maastokäytävään. Härkänevan peltoalueiden kohdalla voimajohdolla on kolme vaihtoehtoista reittiä. Etelänevan kohdalla voimajohdolla on puolestaan kaksi vaihtoehtoista reittiä. Voimajohtoreitti päättyy Lestijärven koontiasemalle. Länsi-Toholammin tuulivoimapuistosta tuotettu sähkö siirretään Lestijärven suunnitteilla olevalta 400/110 kV sähköasemalta valtakunnan verkkoon joko a) suoraan olemassa olevaan Fingridin 400 kV voimalinjaan tai b) uudella 400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle. Rakennettava ilmajohto sijoittuisi 58 km matkalta olemassa olevan Fingridin 2x400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle. Lestijärven ja Alajärven välisestä 400 kV voimajohto- osuudesta on meneillään erillinen YVA-menettely.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 30.8.2013 klo 13.46, päivitetty 11.9.2019 klo 13.55