Lapväärtin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

CPC Finland Oy:n tuulipuistot sijoittuvat pääosin metsätalouskäytössä oleville alueille valtatien 8 itäpuolelle, noin yhdeksän kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta kaakkoon. Alueet sijoittuvat pääosin Kristiinankaupungin alueelle sekä osin Isojen ja Karijoen kuntiin. Olemassa olevaa metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakentamisessa ja huollossa.

Tuulipuistot koostuisivat, vaihtoehdoista riippuen, enimmillään noin sadasta tuulivoimalasta. Käytettävän tuulivoimalatyypin yksikköteho on noin 3 MW, jolloin tuulipuistojen yhteenlaskettu teho olisi enimmillään noin 300 MW. Arvioitu vuotuinen nettotuotanto olisi tällöin luokkaa 720 GWh, mikä vastaa noin 150 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista sähkönkulutusta tai noin kolmasosaa Etelä-Pohjanmaan sähkönkulutuksesta vuonna 2010. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta toteutuisi 110 kV voimajohdolla sähkönjakeluverkkoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1B: Suurempi tuulivoimapuisto Lappfjärdin alueelle. Vaihtoehdossa 1B tuulipuisto koostuisi noin 50 tuulivoimalaitoksesta. Tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 150 MW. Tuulipuiston muuntoasema sijoitetaan Tupanevan koillispuolelle. Tuulipuiston sähkönsiirtoa varten rakennetaan 110 kV ilmajohto kohti itää nykyiselle 220 kV suurjännitelinjalle saakka, jonka vierellä linjaus jatkuu Kristiinankaupunkiin asti.
  • Vaihtoehto 2A: Pienempi tuulivoimapuisto Lakiakankaan alueelle. Tuulivoimapuisto koostuisi 18 tuulivoimalaitoksesta. Tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 50 MW. Tuulipuiston muuntoasema sijoitetaan Isojoen Haaparantaan. Tuulipuiston sähkönsiirtoa varten rakennetaan maakaapeli koilliseen EPV Alueverkko Oy:n olemassa olevaan 110 kV ilmajohtoon.
  • Vaihtoehto 2B: Suurempi tuulivoimapuisto Lakiakankaan alueelle. Tuulipuisto koostuisi noin 50 tuulivoimalaitoksesta. Tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 150 MW. Tuulipuiston muuntoasema sijoitetaan Korsbäckin kaakkoispuolelle. Tuulipuiston sähkönsiirtoa varten rakennetaan 110 kV ilmajohto länteen nykyiselle 220 kV suurjännitelinjalle saakka, jonka vierellä linjaus jatkuu Kristiinankaupunkiin asti.
  • Vaihtoehto 3: Suuret tuulivoimapuistot sekä Lappfjärdin että Lakiakankaan alueille. Tuulipuistot koostuisivat yhteensä noin 100 tuulivoimalaitoksesta ja niiden yhteen laskettu teho olisi noin 300 MW. Tuulipuistojen muuntoasemat sijoitetaan Tupanevan koillispuolelle sekä Korsbäckin kaakkoispuolelle. Tuulipuistojen sähkönsiirtoa varten rakennetaan 110 kV ilmajohdot itään ja länteen nykyiselle 220 kV suurjännitelinjalle saakka, jonka vierellä linjaus jatkuu Kristiinankaupunkiin asti.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet

Erillisselvitykset

Julkaistu 12.3.2013 klo 0.00, päivitetty 28.5.2019 klo 13.17