Maalahden tuulivoimapuistohanke, Maalahti

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus 

Hankealue sijaitsee pääosin rantaviivan, Maalahdenjoen ja Rantatien (mt 673) väliselle alueelle. Hankealue on lähimmillään noin 2,5 km kuntakeskuksesta. Hankealue rajoittuu pohjoisessa ja idässä Maalahdenjoen kulttuurimaisema-alueeseen. Hankealueen eteläkärki sijaitsee Rantatien ja Öjnantien välisellä kaistaleella. Lännessä hankealue ulottuu noin 500-1000 metrin etäisyydelle merialueen rantaviivasta. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös, että jokaiselle tuulivoimalaitosyksikölle on rakennettava perustukset sekä tieyhteys ja voimalinja. Tuulivoimalaitosyksiköt yhdistetään suunnittelualueella sijaitsevaan voimalinjaan, joka kuuluu valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston hyväksymässä Pohjanmaan maakuntakaavassa on suunnittelualueella päävesijohto (merkintä V), pyöräillyreitti ja ohjeellinen ulkoilureitti. Suunnittelualuetta ei ole maakuntakaavassa osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi (tv). Maakuntavaltuuston hyväksymä (29.9.2008) maakuntakaava ei ole vielä vahvistettu ympäristöministeriössä.

Hankkeen toteuttaminen vaatii maakuntakaavan muuttamista jos nykyinen maakuntakaava vahvistetaan nykyisessä muodossa.

Osa hankealueesta sijoittuu yleiskaavoitetulle alueelle. Suunnittelualueen länsilaidalla on voimassa Meriläheisen asumisen osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa (14.12.2004). Osayleiskaava koostuu useammasta osasta, joista "Osayleiskaavan meriläheinen asuminen – Keskimmäinen osa" on vielä vahvistamatta.

Kaava-alueelle sijoittuvat osat hankealueesta ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, lisäksi suunnittelualueella on maa- ja metsätalousaluetta jolla on ympäristöarvoja. Lähtökohtaisesti tarvitaan oikeusvaikutteinen yleiskaava ja/tai asemakaava jossa hankkeelle on merkitty  kaavaan oma alue.

Hertta-tietokannan mukaan lähin, Petolahdenjokisuiston, Natura-alue (FI0800054) on  noin 600 metrin etäisyydellä etelään hankealueesta. Jokisuun linnusto on varsin monipuolinen ja se on tärkeä muutonaikainen levähdysalue.

Hankealueen pohjoisosa rajautuu Övermalax – Åminnen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (MAO100109) ja osa suunnittelualueesta sijoittuu maisema-alueelle. Maisema-alue edustaa Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudun tyypillisiä kulttuurimaisemia. Viljelymaiseman lisäksi alueella on edustavia ryhmäkyliä ja perinteikäs kalasatama.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa ja yhtä vaihtoehtoa samalla noin 1150 hehtaarin kokoisella hankealueella, sekä yhtä sähköverkkokytkentäreittiä Närpiö- Vaskiluoto voimalinjaan:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Maalahdelle ei rakenneta tuulivoimapuistoa.
  • VE 1: Toteutetaan enintään 35 tuulivoimalaitosta Maalahdelle sisämaahan. Tuulivoimalaitokset ovat 3-5 MW laitoksia ja tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 105 - 175 MW. Arvioinnissa tarkastellaan vaikuttavatko tuulivoimaloiden määrä ja sijoittaminen oleellisesti ympäristön maisemallisiin, rannikon luonto-, Natura-alueiden suojelu- ja sosiaalisiin arvoihin. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemille, joita rakennetaan kaksi kappaletta suunnittelualueelle, tapahtuu maakaapelein. Tuulipuisto kytketään valtakunnan verkkoon.

Julkaistu 10.3.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.07