Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentaminen

Hankkeen kuvaus

Toimintojen laajentamisen taustalla ovat suunnitellut muutokset kaivoksen tuotantosuunnitelmissa ja louhintamenetelmissä. Hankkeen tavoitteena on kaivoksen malmioiden eli luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen louhimalla matalampipitoista malmia, mikä edistää resurssitehokkuutta. Tähän tähdätään mm. rikastamolle syötettävän malmin syötepitoisuuden laskemisella, ottamalla käyttöön nykyisen pengertäyttölouhintamenetelmän lisäksi myös sorroslouhintamenetelmä, käsittelemällä muodostuvaa rikastushiekkaa pastalaitoksella ja hyödyntämällä pastaa maanalaisen kaivoksen louhostäytöissä, hienokromiitin talteenotolla ja rikastamoiden laajentamisella. Kaivospiiriä laajennetaan maanalaisen kaivoksen malmioiden itä-, länsi- ja syvyysjatkeiden sekä kaivostoiminnasta aiheutuvien maanpintavaikutusten hallitsemiseksi. Kaivoksen laajentuminen toteutetaan kokonaisuudessaan maanalaisena louhintana eli uusia avolouhoksia alueelle ei ole suunniteltu.

Suunniteltujen muutosten myötä kaivoksen louhintamäärät kasvavat. Rikasteiden tuotantomääriä ei ole kuitenkaan tarkoitus merkittävästi kasvattaa, koska Kemin kaivoksen ja rikastamon tuotanto on optimoitu Tornion ferrokromitehtaan tarvitseman raaka-aineen määrään. Tarkasteltavat muutokset toiminnassa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan esimerkiksi sorroslouhinta voidaan ottaa käyttöön osassa kaivosta ja vastaavasti käyttää nykyistä pengerlouhintaa ja sille menetelmälle soveltuvaa pastatäyttöä toisessa osassa kaivosta.

Hankkeen vaihtoehdot

Suunniteltujen muutosten toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja (VE) ja niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti:

 • Vaihtoehto 0 (VE0) Hanketta ei toteuteta. Kaivoksen toiminta jatkuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Kokonaislouhintamäärä 3,7 Mt/a.
 • Vaihtoehto 0+ (VEO+) Kaivoksen toiminta jatkuu vaihtoehdon VE0 mukaisesti, lukuun ottamatta rikastushiekka-altaan ja vesialtaiden korotusta.
 • Vaihtoehto 1 (VE1) Kaivospiiriä ja kaivosta laajennetaan, tuotantomäärät nousevat. Kokonaislouhintamäärä 4,4 Mt/a.
 • Vaihtoehto1a (VE1a) Kaivospiiriä ja kaivosta laajennetaan ja tuotantomäärät nousevat. Kokonaislouhintamäärä 4,7 Mt/a. Kaivoksella otetaan käyttöön sorroslouhintamenetelmä.
 • Vaihtoehto 1b (VE1b) Kaivospiiriä ja kaivosta laajennetaan ja tuotantomäärät nousevat. Kokonaislouhintamäärä 4,3 Mt/a. Rikastushiekka käsitellään pastalaitoksella ja hyödynnetään louhoksessa pastatäyttönä.

Vaihtoehdot VE1, VE1a ja VE1b eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan voivat toteutua joko erikseen tai samanaikaisesti.

Arviointiohjelma

Arviointiohjema on nähtävillä 1.7.2020 - 31.8.2020 seuraavissa paikoissa:

 • Tornion kaupungintalo, Asiakaspalvelupiste Kompassi, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
 • Kemin kaupunki, Valtakatu 26, 94100 Kemi, (asiakirjat ovat nähtävänä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, 1 krs)
 • Keminmaan kunta, Rantatie 21, 94400 Keminmaa
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi
 • internet, www.ymparisto.fi/keminkaivoksenlaajentaminenYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion kaupungin (Torikatu 2), Kemin kaupungin (Marina Takalon katu 3), Keminmaan kunnan (Väylätie 6) ja Rovaniemen kaupungin (Jorma Eton tie 6) kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus on pidetty 12.8.2020.

 

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä 9.2.-10.3.2022

 • Sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla
 • Keminmaan kunta, Rantatie 21, 94400 Kemi
 • Kemin kaupunki, Valtakatu 26, 94100 Kemi (ovat nähtävänä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä      1. krs)
 • Tornion kaupungintalo, Asiakaspalvelupiste Kompassi, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiselostukseen on voinut tutustua myös Keminmaan kunnan (Väylätie 6) ja Kemin kaupungin (Marina Takalon katu 3) kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristovaikutusten arviointiselotuksesta järjestettiin avoin yleisötilaisuus torstaina 24.2.2022.

Julkaistu 4.9.2020 klo 10.01, päivitetty 9.5.2022 klo 15.37

Julkaisija: