Hyppää sisältöön

Rahkanevan turvetuotantohanke, Haapavesi

Hankkeen kuvaus

Kanteleen Voima Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Haapavedellä sijaitsevalla Rahkanevalla. Kyseessä on uusi turvetuotantohanke. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisessa menettelyssä. Kanteleen Voima Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.  

Rahkaneva sijaitsee Haapavedellä noin 17 km Haapaveden kaupungista etelään ja noin 12 km Kärsämäeltä länteen. Suunnitellun tuotantoalueen kokonaispinta-ala on 288 ha. Rahkanevan turvetuotantoalue muodostuu kolmesta suoalueesta: Rahkanevasta ja Teerinevasta sekä näiden itäpuolella sijaitsevasta erillisestä Katajanevasta. 

Hankkeen tarkoituksena on Rahkanevan laajimmillaan 288 ha suuruisen suoalueen kuivattaminen ja turvetuotannon harjoittaminen alueella. Huolehtimalla osittain itse Haapaveden turvevoimalaitoksen polttoaineen hankinnasta Kanteleen Voima Oy varautuu polttoainemarkkinoiden määrä-, laatu- ja hintavaihteluihin. Suurimman osan polttoainetarpeestaan yhtiö ostaa muilta turve- ja biopolttoaineiden tuottajilta. Tuotantoa Rahkanevalla voidaan harjoittaa reilun 30 vuoden ajan. 

Rahkanevan turvetuotantoaluetta voidaan käyttää myös metsäpolttoaineterminaalina. Biopolttoaineiden enimmäismääräksi arvioidaan 20 000 m3 vuodessa. Puhdas puuaines tai vastaava biomassa haketetaan tai murskataan siirrettävällä hakettimella/ murskaimella. Riittävän hienojakoinen tai haketettu biomassa sekoitetaan turpeeseen tai ajetaan talviaikaan erillisinä kuormina voimalaitokselle. Polttoaineen murskausta voidaan tehdä ympäri vuoden, mutta pääasiallisesti talviaikaan. 

Rahkanevan turvetuotantoalueen kuljetukset suuntautuvat Rahkanevalta Haapaveden voimalaitokselle reittiä valtatie 28 – seututie 786 – Turvetie. Vuosittainen toimitusmäärä vaihtelee 125 000 m3 ja 61 000 m3 välillä vaihtoehdosta riippuen. Kuljetukset tehdään pääasiassa elo-huhtikuussa. 

Rahkaneva sijaitsee Pyhäjoen vesistöalueeseen (54) kuuluvalla Haapajärven valuma-alueella (54.03). Suurin osa Rahkanevan turvetuotantoalueesta kuuluu Käräjäojan valuma-alueeseen (54.038). Pieni osa hankealueesta sijaitsee Karsikasojan valuma-alueella (53.063), joka kuuluu Kalajoen valuma-alueeseen. Rahkanevan kuivatusvedet on tarkoitus johtaa Käräjäojan kautta Pyhäjokeen pintavalutuskentän kautta.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kolme hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 1 (VE1): toteutetaan suunnitelman mukaisena. Hankepinta-ala on 288 hehtaaria. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus.

Vaihtoehto 2 (VE2): Hanke toteutetaan Rahkanevan pohjoisosalla, Teerinevalla ja Katajanevalla. Hankepinta-ala on 201 hehtaaria. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus.

Vaihtoehto 3 (VE3): Hanke toteutetaan Teerinevalla ja Katajanevalla. Hankepinta-ala on 142 hehtaaria. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus.

Nollavaihtoehto (VE0): Hanketta ei toteuteta.
 
Julkaistu 11.9.2013 klo 8.22, päivitetty 18.12.2015 klo 13.12