Suhanko Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoksen purkuputki, Tervola, Ranua

Suhanko Arctic Platinum Oy:n (SAP) Suhangon kaivokselle suunniteltu purkuputki on pituudeltaan noin 44 kilometriä ja sijaitsee osin Suhangon kaivosalueen sisällä. Suhangon kaivosalue sijaitsee Ranuan kunnassa, noin 45 km Rovaniemen eteläpuolella, ja purkuputki kaivosalueen ulkopuolisella osuudella Tervolan kunnassa. Purkuputki on tarkoitus kaivaa kokonaisuudessaan maahan ja se tarvitsee noin 20-30 metriä leveän alueen. Purkuputki kulkee pääosin itä-länsisuuntaisesti päättyen Ossauskosken voimalaitoksen yläpuoliselle jokiosuudelle Kemijokeen.

Purkuputken rakentamisen tarkoituksena on mahdollistaa kaivoksen purkuvesien johtaminen pois kaivosalueelta ja näin välttää mahdolliset haitalliset vaikutukset vähävetisille latvavesistöille. Purkuvedet koostuvat pääosin louhosten kuivatusvesistä sekä rikastushiekka-altaalle, sivukivialueille ja malmin välivarastoalueille sateena kertyvistä vesistä sekä vähemmässä määrin myös prosessista ja teollisuusalueen hulevesistä peräisin olevista vesijakeista.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympä-ristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 VE0 Kaivoksen toimintaa ei aloiteta

  • Vaihtoehto 1 VE1 Purkupiste Kemijoessa pisteessä P1 (Peuranselän kohdalla)

  • Vaihtoehto 2 VE2 Purkupiste Kemijoessa pisteessä P4 (Kähkösensuvannon kohdalla), P3 (Kähkösenniemen kohdalla) tai P2 (Kössönselän ja Räihärannan välisellä jokiosuudella)

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 29.7.-31.8.2021 seuraavissa paikoissa:

  • Ranuan kunnanvirasto, Keskustie 34

  • Tervolan kunnanvirasto, Keskustie 81

  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

    - internet www.ymparisto.fi/suhangonkaivoksenpurkuputkiYVA.

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tervolan kunnankirjastossa (Paasilinnan puistotie 1) ja Ranuan pääkirjastossa (Kirkkotie 7)

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 18.8.2021 klo 16:30 alkaen Tervolan kunnanvirastossa (Keskustie 81) koronaturvallisuusohjeita (turvavälit, maskit aikuisille, käsihygienia) noudattaen. Covid-19 -epidemian vuoksi mahdollisesti Tervolassa uudelleen voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset otetaan huomioon ja tällöin tilaisuus järjestetään pelkästään etäyhteydellä. Voimassa olevat koronarajoitukset Tervolassa voi tarkistaa Tervolan kunnan verkkosivuilta https://tervola.fi/koronavirus/.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 31.8.2021 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Julkaistu 14.7.2021 klo 13.10, päivitetty 30.9.2021 klo 12.30

Julkaisija: