Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi suunnittelee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa lisäämällä vaarallisten jätteiden käsittelyä. Kuntayhtymä on toimittanut Toiminnan laajennus Majasaaren jätekeskuksessa -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukseen. ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) eli ns. YVA-lain mukainen yhteysviranomainen. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on YVA-lain tarkoittama hankkeesta vastaava.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on perustettu vuonna 2001. Kuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa alueella kuntien vastuulla olevista jätehuollon tehtävistä. Majasaaren jätekeskus sijaitsee Kajaanissa osoitteessa Mustantie 500. Majasaaren jätekeskuksen toiminta on käynnistynyt Kajaanin kaupungin kaatopaikkana v. 1983. Jätekeskus on myöhemmin siirtynyt kuntayhtymälle.

Majasaaren jätekeskuksen laajennushankkeessa on tarkoitus arvioida vaarallisten jätteiden vastaanoton, käsittelyn, polton ja loppusijoittamisen laajentamisen ympäristövaikutuksia.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, VE0

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä jätekeskukselle tule uutta toimintaa. Jätekeskuksen nykyinen toiminta jatkuu, ja suunniteltu laajennusalue voidaan ottaa käyttöön nykyisten lupien mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.

Vaihtoehto 1, VE1

Vaihtoehdossa 1 Majasaaren jätekeskuksen aluetta laajennetaan rakentamalla vaarallisten jätteiden loppusijoitusalue ja käsittelykenttä. Loppusijoitusalue sijoittuu jätekeskuksen yhteyteen alueen länsiosiin. Alue on tällä hetkellä varattu tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueeksi. Laajennusalueen pinta-ala on 2 ha. Lisäksi jätekeskuksen alueelle rakennetaan vaarallisten jätteiden käsittelykenttä, jonka pinta-ala on 2 ha. Vastaanotettavien jätteiden määrä kasvaa noin 40 000 t/a. Vastaanotettavat materiaalit voivat olla esimerkiksi jätteiden käsittelyssä syntyviä jätteitä, voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyviä jätteitä ja tuhkia, teollisuusjätteitä ja pilaantuneita maa-aineksia.

Vaihtoehto 2, VE2

Vaihtoehdossa 2 Majasaaren jätekeskuksen yhteyteen (VE2a) tai viereisen Kajaanin Romu Oy:n käsittelylaitokselle (VE2b) sijoitetaan kapasiteetiltaan 13 000 t/a oleva jätteenpolttolaitos.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 6.3.2019.

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 18.3.–17.4.2019.

Arviointiohjelmasta on voinut voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 17.4.2019 mennessä.

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin Kaukametsän opiston auditoriossa 2.4.2019.
 

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 14.10. - 24.11.2019 Kainuun ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, Kajaani) ja Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13) sekä tällä verkkosivulla. Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja ELY-keskukseen 24.11.2019 saakka sähköpostitse: kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani.

Hankkeen yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötialsuus pidetään Kaukametsän opiston auditoriossa (Koskikatu 4B) maanantaina 11.11.2019 klo 17.30–20.00. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

YVA-hankkeen digitaalinen alusta

Hankkeella on digitaalinen alusta joka tukee YVA-prosessia tarjoamalla lisäinformaatiota ja vuorovaikutteisuutta.

Julkaistu 12.3.2019 klo 13.41, päivitetty 7.10.2019 klo 13.55

Julkaisija: