Hyppää sisältöön

Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuisto ja 400 kilovoltin voimajohto, Tornio, Tervola, Rovaniemi

Hankkeen kuvaus

TuuliWatti Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin pohjoisosaan Karhakkamaan alueelle, joka rajoittuu Ylitornion kuntaan. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 300 metriä ja yksikköteho 5-10 MW. Tuulivoimapuiston tuottaman sähkön siirtämiseksi kantaverkkoon rakennetaan 400 kV voimajohto kaava-alueelta Petäjäskosken sähköasemalle. Voimajohtoreitin pituus on noin 52 kilometriä. Voimajohto sijoittuu Tornion, Tervolan ja Rovaniemen kuntiin nykyisen 400 kV voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Hankkeen toteuttamatta jättäminen on niin sanottu nollavaihtoehto (VE0).
  • Hankkeen vaihtoehtona on voimajohdon sijoittuminen joko olevan voimajohdon pohjoispuolelle (VEA) tai eteläpuolelle (VEB).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman paperiversio on luettavissa 5.8.-5.10.2020:

  • Tornion kaupungintalo (nk. Sähkötalo / Urheilukatu 4, 95400 TORNIO)
  • Tervolan kunnanvirasto (Keskustie 81)
  • Rovaniemen kaupunki, Palvelupiste Osviitta, kauppakeskus Rinteenkulma, Koskikatu 25, 2. krs (ma-to 9-16:30, pe 9-15:30)
  • Ylitornion kunnanvirastolla (Alkkulanraitti 55)

sekä internetsivuilla:

Vaikutukset arvioidaan kaavoituksessa

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja Tornion yleiskaavan muuttamista eli tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksessa YVA-menettelyn sijaan. Yleiskaava ei ulotu voimajohtoreitille, mutta voimajohdon ympäristövaikutukset arvioidaan osana tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksia. Yleiskaavoituksesta vastaa Tornion kaupunki. Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

Yhteismenettelyssä kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa. Asiakirjat tulevat julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Myös kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Tornion kaupungissa. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidettiin Karungin koululla (Jokivarrentie 2369, Tornio) tiistaina 18.8.2020 klo 18-20.

Yleisätilaisuuden esitykset

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.10.2020 joko sähköisesti kirjaamo@tornio.fi tai osoitteeseen Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Urheilukatu 4, 95400 TORNIO. Tornion kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen ottaa saadun palautteen huomioon antaessaan lausunnon YVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle.

Kansainvälinen kuuleminen

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia.

Julkaistu 5.8.2020 klo 13.55, päivitetty 4.2.2021 klo 14.40

Julkaisija: