Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori (Jyväskylä) – Lievestuore (Laukaa)

Hankkeen kuvaus

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsisuuntaista poikittaisyhteyttä ja se kuuluu TEN-T kattavaan verkkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 9 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatie 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma koskee valtatien 9 (Vt 9) Kanavuori (Jyväskylä) − Lievestuore (Laukaa) välin parantamiseen liittyvien vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja tieosuus esitetään parannettavaksi korkeatasoiseksi eritasoliittymin varustetuksi pääväyläksi. Suunnittelualueen pituus on noin 14 kilometriä. Suunnittelualueen molemmissa päissä suunnittelukohde liittyy laadittavana oleviin tiesuunnitelmiin.

Hankkeen merkittävimmät tavoitteet ovat liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen, luonnolle ja kulttuuriympäristöille aiheutuvan haitan minimointi, liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, meluhaitan ja estevaikutuksen vähentäminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

VE 1: 2+2 kaistainen eritasoliittymin varustettu moottoritie (välivaiheessa voi olla moottoriliikennetie tai 2+2 kaistainen valtatie), nopeusrajoitus 100 km/h, koko osuudella paikalliselle ja hitaalle liikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle yhtenäinen maantietasoinen rinnakkaistie, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

VE 2: keskikaiteellinen ohituskaistatie (1+1 tai 2+1 kaistainen), kaikki liittymät eritasoja, nopeusrajoitus lähes koko osuudella 100 km/h, hidas liikenne valtatiellä, jalankulku ja pyöräily rakennettavalla omalla väylällään Leppäveden kohdalla ja muualla valtatiellä, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

Vertailuvaihtoehtona toimii vaihtoehto nolla (VE 0) eli hankkeen toteuttamatta jättäminen, jolloin alueen kehittymistä tulevaisuudessa tarkastellaan nykytilanteen lähtökohdista.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma on nähtävillä 13.12.2021 – 23.1.2022 välisen ajan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi) sekä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/Vt9KanavuoriLievestuoreYVA. Arviointiohjelmasta on myös paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki, Palvelupiste Hannikainen (Rakentajatalo), Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä
Lievestuoreen kirjasto, Laurinkyläntie 5, Lievestuore (Laukaa)

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidetään etäyhteydellä tiistaina 14.12.2021 klo 17.00 – 18.30. Tilaisuudessa esitellään hanketta, siihen liittyvää YVA-menettelyä ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Liity tilaisuuteen tästä.

Mielipiteiden esittäminen arviointiohjelmasta

Mielipiteet ja lausunnot arviointiohjelmasta tulee jättää nähtävilläoloaikana ja viimeistään 23.1.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Vt9KanavuoriLievestuoreYVA.

Julkaistu 13.12.2021 klo 0.00, päivitetty 16.2.2022 klo 11.51

Aihealue: