Hyppää sisältöön

Vasikkasuon biokaasulaitos, Haukipudas

Hankkeen kuvaus

ViherRengas Järvenpää Oy on suunnitellut rakentavansa biokaasulaitoksen Haukiputaan kunnan Kellon kylän alueella sijaitsevaan Vasikkasuon maa-aineskeskukseen, jossa yhtiöllä on maa-ainesten hankintaan ja käsittelyyn, rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn sekä lietteen käsittelyyn liittyviä toimintoja.   Alue sijoittuu noin 15 km Oulun kaupungin keskustasta koilliseen runsaat 2 km Kiimingin kunnan Jäälin taajaman luoteispuolelle.  Hankkeen tarkoituksena on jätevedenpuhdistamoilla syntyvien jätevesilietteiden ja erilliskerättyjen biojätteiden jatkokäsittely biokaasun hyödyntämiseksi sähkön ja lämmön tuotantoon sekä mädätyksessä saadun hygieenisen lopputuotteen jälkikäsittely lannoitevalmisteeksi.  Biokaasulaitokselle tulevista raaka-ainekuljetuksista keskimäärin 80 % arvioidaan suuntautuvan Alakyläntien kautta etelästä ja 20 % Kuusamontien kautta Jäälin suunnasta.

Laitoksen käsittelykapasiteetiksi on suunniteltu vuosittain 40 000 - 60 000 t, josta pääosan muodostaa Oulun kaupungin Taskilan jätevedenpuhdistamon liete.   Mädättämällä yhdyskuntalietteet ja biojätteet biokaasulaitoksessa saadaan lannoitteeksi soveltuvan kompostituotteen lisäksi energiaa kaasun ja lämmön muodossa.  Tuotettu kaasu voidaan muuttaa edelleen sähköksi.  Mädätys on kompostointia edullisempi lietteenkäsittelymenetelmä, jonka hajupäästöt ja päästöt ilmakehään ovat vähäisempiä kuin aumakompostointilaitoksissa. 

Kaavailtu laitosalue sijaitsee Kalimeenojan valuma-alueella (84.114) siten, että alueen pintavedet laskevat valtaojan kautta Vitsaojaan ja edelleen Kalimeenojan kautta Perämereen.  Suunnitellun laitoksen prosessissa syntyvät jätevedet johdetaan tarvittavilta osin esikäsiteltyinä viemäriverkon kautta jätevedenpuhdistamolle.

Vaihtoehdot

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Nykytila, hanketta ei toteuteta.
  • VE0-a Kemicond-käsitellyn lietteen aumakompostointi. Kemicond-käsitellyn lietteen aumakompostointia jatketaan alueella. Kemicondkäsitelty liete viedään pelloille maanparannusaineeksi tai aumakompostoidaan
   Vasikkasuolla ja jatkokäsitellään viherrakennuskäyttöön. Alueen muut toiminnot jatkuvat omien ympäristölupien puitteissa.
  • VE0-b Kompostointialueella ei käsitellä lietteitä. Vasikkasuolla ei kompostoida lietettä. Alueen muut toiminnot jatkuvat omien ympäristölupien puitteissa.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): Biokaasulaitos.
  • Vasikkasuolle rakennetaan biokaasulaitos käsittelykapasiteetille 40 000 - 60 000 t/a. Mädätysjäännös kuivataan ja käytetään hyödyksi pelloilla maanparannusaineena tai tuotteistetaan kompostoimalla lannoitteeksi ja jatkokäsitellään viherrakennuskäyttöön. Alueen muut toiminnot jatkuvat omien ympäristölupien puitteissa..

 

Julkaistu 9.1.2012 klo 9.32, päivitetty 18.12.2015 klo 13.22