Vekkox Oy:n Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, Vantaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan rajaan. Kulku hankealueelle on Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä kiviasemalta. Hanke käsittää kiviainesten ottoa ja murskausta. Hankkeen on suunniteltu käsittävän enimmillään noin 17,6 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 25,6 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueella kiviaineksen ottaminen ja murskaus sekä puhtaiden ylijäämämaiden sijoittaminen. Hankealue palvelee pääkaupunkiseudun rakentamisen tarpeita. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kiviainesten pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ottaminen lähellä käyttökohteita. Lyhyet kuljetusmatkat edistävät rakentamisen kustannusten pysymistä kohtuullisina ja samalla hillitsevät kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja tieverkon kulumista.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 1 (syvä otto ja korkea täyttö):

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 55-70 metriä nykyisen maanpinnan ala-puolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 17,6 milj. m3.
 • Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +120. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 25,6 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 2 (syvä otto ja matala täyttö):

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 55-70 metriä nykyisen maanpinnan ala-puolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 17,6 milj. m3. Louhittu ki-viaines murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
 • Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 14,1 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 3 (matala otto ja korkea täyttö):

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan ala-puolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 7,0 milj. m3. Louhittu kiviai-nes murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
 • Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +120. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 15,0 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 4 (matala otto ja matala täyttö)

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan ala-puolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 7,0 milj. m3. Louhittu kiviai-nes murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
 • Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 10,5 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 5 (matala otto ja teollisuusalue)

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan ala-puolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 7,0 milj. m3. Louhittu kiviai-nes murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
 • Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 10,5 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 0

 • Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta, ja hankealue jää metsätalouskäyttöön.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 27.5.2019 - 25.6.2019 luettavissa:

 • Vantaan kaupunki, Maankäytön asiakaspalvelu, Kielotie 13, 01300 Vantaa
 • Tuusulan kunta, kunnantalon kirjaamo, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C 4. krs, 04300 Tuusula

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään avoin yleisötilaisuus Seutulan VPK:lla 4.6.2019 klo 18.00 - 20.00, Katriinantie 71, 01760 Vantaa.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 25.6.2019 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa UUDELY/5564/2019.

 

 

Julkaistu 22.5.2019 klo 13.43, päivitetty 22.5.2019 klo 13.40

Julkaisija: