Euroopan unionin aluesuunnitteluyhteistyö

Euroopan unionin jäsenmaat käynnistivät vuonna 2004 aluesuunnittelun yhteistyöprosessin, jonka tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin alueellista yhteenkuuluvuutta.

EU:n koheesiopolitiikkaan kuuluu kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio. Näistä alueellinen koheesio, sisältyy EU:n perustuslailliseen sopimukseen. Alueellinen ulottuvuus on tarjonnut uuden lähtökohdan EU:n jäsenmaiden aluesuunnittelun yhteistyöprosessille.

EU:n alueellinen agenda 2020

Vuonna 2011, Unkarin EU-puheenjohtajuuskaudella, unionin aluesuunnittelusta vastaavat ministerit ja Euroopan komissio arvioivat vuonna 2007 Leipzigissa hyväksytyn EU:n Alueellisen agendan. Samalla sovittiin uudesta EU:n Alueellisesta agendasta vuoteen 2020.

Uudistetussa Alueellisessa agendassa otetaan huomioon viimeaikainen alueellinen kehitys, jota kuvaillaan raportissa Euroopan alueellisesta tilasta ja suuntaviivoista, komission viidennessä taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota käsittelevässä kertomuksessa sekä Eurooppa 2020 -strategiassa.

Alueellinen agenda 2020:n tavoitteena on entistä osallistavampi, älykkäämpi ja kestävämpi moninaisten alueiden Eurooppa. Agenda sisältää tavoitteita ja politiikkaehdotuksia, joilla pyritään edistämään alueellista koheesiota ja Eurooppa 2020 -strategiaa. Tavoitteet ovat pitkälti Suomen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia: muun muassamonikeskuksinen ja tasapainoinen alueellinen kehittäminen, kaupunkien ja maaseudun integroitu kehitys sekä alueiden maisema- ja kulttuuriarvojen hoito.

Jäsenmaat voivat ottaa Agendassa esitetyt tavoitteet ja politiikkatoimenpiteet huomioon vuonna 2014 alkavalla rakennerahastokaudella.

EU:n kaupunkiagenda

Kaupunkipolitiikassa EU:lla on vain hyvin rajattu toimivalta, lähinnä koheesiopolitiikan kautta, muuten asiat ovat jäsenmaiden omassa toimivallassa. Jäsenmaat ovat tehneet kaupunkipolitiikassa pitkään epävirallista yhteistyötä, jonka merkkipaaluja on esimerkiksi ns. Leipzigin peruskirja kestävästä, integroidusta kaupunkikehityksestä (2007). Ajatus tiiviimmästä yhteistyöstä niin jäsenmaiden kesken kuin yhdessä komission, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa on virinnyt vuoden 2013 aikana samaan aikaan sekä jäsenmaiden parissa (etenkin Hollanti aloitteentekijänä) että komissiossa. Valmistelun kuluessa on mm. komissio toteuttanut agenda-ajatukseen liittyen kaksi isoa kaupunkifoorumia (helmikuussa 2014 ja kesäkuussa 2015) sekä syksyllä 2014 laajan konsultaation. Jäsenmaiden kaupunkiasioista vastaavat ministerit ottivat ensimmäistä kertaa kantaa agenda-ajatukseen kesäkuussa 2015 hyväksyessään agendan valmistelua tukevan ns. Riian julistuksen. Jäsenmaiden kaupunkiasioista vastaavat ministerit hyväksyivät EU:n kaupunkiagendan käynnistämisen ns. Amsterdamin julistuksen (Pact of Amsterdam) muodossa 30.5.2016.

EU:n kaupunkiagenda on luonteeltaan väljä yhteistyöpuite, jolla pyritään tiivistämään jäsenmaiden, komission ja kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistä työtä kaupunkien kehittämiseksi.

Tavoitteena on etenkin:

• valjastaa paremmin kaupunkien potentiaali työpaikkojen, kasvun ja innovaatioiden lähteinä tukemaan koko EU:n kasvua ja Eurooppa2020-tavoitteiden toteuttamista (koskee kaikkia toimijoita)

• vahvistaa kaupunkeihin vaikuttavien EU-politiikkojen koordinaatiota ja parantaa EU-säännöksiä, joilla on vaikutuksia kaupunkikehitykseen (erityisesti komissiolle osoitettu tavoite)

• edistää jäsenmaiden ja kaupunkien välistä aiempaa tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja keskinäistä oppimista (erityisesti jäsenmaille osoitettu tavoite)

Alueellisen koheesion ja kaupunkiasioiden työryhmä (Working Group on Territorial Cohesion and Urban Matters, TCUM)

Alueellista koheesiota ja kaupunkikehitystä koskevien asioiden virallisena EU-yhteistyön elimenä toimii komission johtama alueellisen koheesion ja kaupunkiasioiden työryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki EU-jäsenmaat. Ryhmän työ ohjelmoidaan vuosittaisen suunnitelman mukaisesti.

Työryhmässä käsitellään EU:n aluesuunnitteluyhteistyön ajankohtaisia asioita, kuten EU:n puheenjohtajamaan tilannekatsauksia meneillään olevista aluesuunnittelun ja kaupunkikehityksen toimista ja tapahtumista ja tulevien puheenjohtajamaiden suunnitelmia. Tapaamisissa kuullaan myös katsauksia yhteistyöverkostoihin ja -hankkeisiin ja käydään aiheisiin liittyvää vuoropuhelua. Lisäksi työryhmä seuraa EU:n alueellisen agendan toteuttamista.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 174, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 143, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 10.44, päivitetty 18.10.2016 klo 13.32