Hyppää sisältöön

Merialuesuunnittelu

Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle laaditaan merialuesuunnitelma vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnittelu
 

Suunnitelmat ovat yleispiirteisiä ja niillä sovitetaan yhteen eri toimialojen meren käyttöä, etenkin energian tuotantoa, meriliikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä, matkailua, virkistyskäyttöä sekä ympäristön ja luonnon säilyttämistä, suojelua ja parantamista. Myös kulttuuriperinnön, kaivannaisten, sinisen bioteknologian sekä meriteollisuuden tarpeita tarkastellaan. Lisäksi huomiota kiinnitetään maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.Suunnittelualueet ovat Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa sekä Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lisäksi Ahvenanmaa laati oman suunnitelmansa. Merialuesuunnittelu perustuu EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin (2014/89/EU). Suomessa siitä säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (482/2016).

Rannikon maakuntaliitot valmistelevat suunnitelmat yhteistyössä. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto. Merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon voi liittyä merialuesuunnittelu.fi-sivuilla.

Ympäristöministeriö huolehtii merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta, sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Suunnitteluprosessi alkoi tilannekuvan määrittelyllä suunnittelualueilla, minkä jälkeen merialueelle laadittiin tulevaisuuskenaariot vuoteen 2050. Tilannekuvista ja skenaarioista koostuvat suunnitteluaineistot olivat kuultavina keväällä 2019. Skenaariovaiheen päättyessä syksyllä 2019 käynnistyi samalla suunnittelun visiotyövaihe, jossa määriteltiin valtakunnallinen merialueen kestävän käytön visio vuoteen 2050 sekä toimialakohtaiset tavoitekuvat ja tiekartat vuoteen 2030. Merialuesuunnitelmien luonnokset valmistuvat kevään 2020 aikana ja ovat kuultavina 18.5.-17.6.2020.

Merialuesuunnittelun aikataulu_556px
 
Julkaistu 17.2.2020 klo 10.12, päivitetty 8.5.2020 klo 11.30