Keskustat ja kaupan sijoittuminen

Kaupunkiseutujen kehitystä on viimeiset vuosikymmenet leimannut yhdyskuntarakenteen hajautuminen, joka on nähtävissä henkilöautoriippuvaisten alueiden kasvuna ja sitä kautta moniautoisten asuntokuntien yleistymisenä. Yksi hajautumisen ilmentymä on kaupan suuryksiköiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteen reuna-alueille hyvien henkilöautoyhteyksien varaan.

Olemassa olevat keskustat ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ensisijaisia kaupan sijaintipaikkoja. Lain tulkinta ja soveltaminen edellyttää ajantasaisia työkaluja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin arvioimiseksi. Eheän yhdyskuntarakenteen kannalta olennaista on kaupan suuryksiköiden sijainti suhteessa asutus- ja työpaikkatihentymiin ja olemassa oleviin keskustoihin sekä palvelutarjonnaltaan monipuolisiin alakeskuksiin. Lisäksi kaupan tulisi olla saavutettavissa eri liikkumismuodoilla.

Keskusta-alueille uusi rajausmenetelmä ja vähittäiskaupasta kattava paikkatietoaineisto

YKR-aluejaot ja -aineistot tarjoavat erinomaisen työkalun arvioida eri sijaintitekijöitä koko yhdyskuntarakenteen näkökulmasta. Erityisesti kaupan suuryksiköt muodostavat merkittäviä asiointivirtoja, joten niiden toteuttaminen on tärkeää nähdä osana koko yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittämistä.

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on  kehitetty valtakunnallinen YKR-tietoihin perustuva menetelmä keskusta-alueiden määrittelemiseen, tunnistamiseen ja rajaamiseen. Tuloksena on uusi alueluokitus: YKR-keskusta.

Vähittäiskaupan kehityksen seuranta vaatii myös systemaattista tietoaineistojen keräämistä. Kaupan toimialan, työpaikkamäärän ja myyntipinta-alan perusteella voidaan arvioida asiakasmääriä ja syntyviä matkatuotoksia. Koko vähittäiskaupan toimipaikoista ainoa kattava aineisto on Tilastokeskuksen yritysrekisteri, jonka laatua on SYKEssä laajamittaisesti tarkistettu. Erikoistavarakaupan myymälöiden pinta-aloista ei ole koottuja tietoja, mutta yhdistämällä kaupan toimipaikat väestötietojärjestelmän rakennustietoihin saadaan tieto sijaintirakennuksen käyttötarkoituksesta ja kerrosalasta.

Sivun alalaidan pdf-tiedostoihin on koottu tuloksia sekä karttamateriaali 34 suurimman kaupunkiseudun YKR-keskusta-alueista sekä suurista kaupan keskittymistä. Lisäksi kartassa näkyvät sijaintipisteinä kaupan rakennukset. 

 

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tuloksia kaupan sijoittumisesta

Julkaistu 26.8.2013 klo 14.37, päivitetty 30.11.2020 klo 14.49