Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt ja Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat vapaaehtoisen sopimuksen työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Tiedote 9.9.2020 klo 14.53

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien ja Senaatin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimuksen mukaisiin työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, sähkön, lämmityksen ja vaiheittain kuljetusten päästöt.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja kaupungeilla on osittain vielä kunnianhimoisemmat tavoitteet. Niiden saavuttaminen vaatii nopeita ja merkittäviä toimia kaikilta sektoreilta. Esimerkiksi työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia koko taakanjakosektorin eli päästökaupan ulkopuolelle jäävien sektoreiden hiilidioksidipäästöistä. Työmaista aiheutuu myös haitallisia paikallispäästöjä sekä moottorimelua. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävään osuuteen näistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Julkinen sektori voi toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja samalla luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajemmaksi käyttöönottamiseksi.  

”Sopimus tukee Suomen päästövähennystavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nyt sovittavilla toimilla ja yhteisesti luotavilla kriteereillä voidaan tukea kuntien ja valtion päästövähennystoimia ja luoda yrityksille uusia kestäviä toimintamahdollisuuksia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Sopimus on ensimmäinen green deal -sopimus, joka on allekirjoitettu julkisen sektorin kesken kestävien hankintojen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO).

“Samalla kun energiantuotannon päästöt ovat Turun seudulla kääntyneet nopeaan laskuun, muiden päästöjen suhteellinen osuus kasvaa ja niiden merkitys korostuu hiilineutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2029 mennessä. Työmaiden päästöjen vähentäminen edellyttää totuttujen käytäntöjen muuttamista samanaikaisesti monella taholla, ja siksi on tärkeää, että tähän on lähdetty yhdessä”, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Jatkotyössä toimijoiden yhteisten toimintatapojen kehittäminen on tärkeässä asemassa

Sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisen päästöttömän työmaan toimintamallin, sekä sopimuksen seurantajärjestelmän ja hankintakriteerit, joita sovelletaan niiden työmailla. Työhön kutsutaan mukaan myös muita kuntia ja julkisen sektorin toimijoita. Yhteisillä hankintakriteereillä ja seurantajärjestelmällä varmistetaan sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen. Hankintakriteereitä kehitetään yhdessä toimialojen edustajien kanssa. Haastava työ yhteisen seurantajärjestelmän luomiseksi sekä hankintakriteereiden kehittämiseksi on jo alkanut.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että Helsinki on jo pidempään edistänyt päästöttömien työmaiden kehitystä erilaisten hankkeiden kautta ja tehnyt aktiivista kansainvälistä yhteistyötä.

“Helsingin työmailla olemme ottaneet etunojaa green dealin tavoitteisiin käynnistämällä viiden fossiilivapaan työmaan pilotoinnin keväällä 2020 ja pyrkimällä niistä saatujen oppien myötä fossiilivapauteen kaikilla uusilla infratyömailla jo tämän vuoden aikana.”

Päästöttömien työmaiden pilotointi on jo käynnistetty myös Espoossa.

”Pilottityömaa Suurpellon Lukutori aloitti päästövähennysten aikaansaamisen kesäkuussa. Kehitämme samalla myös päästölaskentaa, jotta voimme paremmin arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo.

Sopimuksen tavoitteena on jakaa tietoa kehitetyistä ja tunnistetuista parhaista käytännöistä ja kannustaa julkisen sektorin toimijoita liittymään laajalla rintamalla mukaan sopimukseen. Kiinnostuneita kaupunkeja on jo useita.
”Tällä green dealilla kaupungit osoittavat markkinoille, että olemme yhdessä sekä yhteisillä tavoitteilla ja hankintakriteereillä torjumassa ilmastonmuutosta. Pitkäjänteiset vuoteen 2030 tähtäävät yhteiset tavoitteet ja toimintatavat helpottavat myös yrityksiä kehittämään työmaistaan lopulta päästöttömiä”, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

Kaupunkien toiveena on ollut myös, että valtion organisaatioita lähtisi mukaan sopimukseen, jotta yhteistyötä saadaan tehtyä kattavasti kansallisella tasolla. Hiilineutraaliustavoitteet ovat tiukat myös valtiolla. Ensimmäisenä mukaan lähtee Senaatti-kiinteistöt.

”Viimeisen viiden vuoden aikana valtion kiinteistöjen päästöt on saatu määrätietoisin toimenpitein ja päätöksin vähenemään kaksi kolmasosaa. Matkaa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen on vielä, ja tähän työhön tarvitsemme laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Päästöttömät työmaat on yksi uusi konkreettinen askel tavoitteen saavuttamisessa. Green dealit toteuttavat myös Hankinta-Suomi toimenpideohjelman tavoitteita”, Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Juha Lemström sanoo.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Ville Laasonen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0046, ville.laasonen@ym.fi
(päästöttömät työmaat -green deal)

Erityisasiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, ympäristöministeriö, p. 050 320 1114, leena-kaisa.piekkari@ym.fi
(green deal -sopimukset yleisesti)

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, timo.juurikkala@ym.fi

Espoo: Iina Kallio, p. 040 509 6323, iina.kallio@espoo.fi

Helsinki: Mia Malin, p. 040 336 1577, mia.malin@hel.fi

Turku: Niina Ruuska, p. 040 358 9353, niina.ruuska@turku.fi

Vantaa: Jari Viinanen, p. 040 723 8353, jari.viinanen@vantaa.fi

Senaatti-kiinteistöt: Juha Lemström, p. 040 550 0847, juha.lemstrom@senaatti.fi