Jätteiden vienti- ja tuontimäärät

Suomen ympäristökeskus toimii kansainvälisten jätesiirtojen lupaviranomaisena. Jätesiirtoihin myönnettävät luvat ovat voimassa vuoden (tai enintään kolme vuotta ns. ennakkohyväksyttyihin laitoksiin) ja niitä myönnetään vuosittain 180 - 200 kappaletta. Vuonna 2018 luvissa myönnettyjä jätesiirtoja tehtiin lähes 12 000.

Jätteiden vienti- ja tuonti vuosina 2014–2018

vuoden 2018 luvut ovat alustavia; viralliset luvut vuodelta 2018 julkaistaan vuoden 2019 lopussa

Vuonna 2018 Suomesta vietiin ulkomaille noin 310 000 tonnia EY:n jätteensiirtoasetuksen (JSA) N:o 1013/2006 mukaisella jätteensiirtoluvalla valvottavaa jätettä. Vienti jatkoi kasvua ja oli noin 20 000 tonnia suurempi kuin vuonna 2017. Viennin kasvu johtui pääosin sekä kaupallista alkuperää olevan että kunnan vastuulla olevan sekalaisen yhdyskuntajätteen viennin kasvusta. Toisaalta rakennus- ja purkujätteen vienti väheni.

Jätteen vientimäärät (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

Jätteen tuontimäärä, 96 000 tonnia, väheni edellisestä vuodesta. Vaarallisen jätteen tuonti kasvoi hieman.

Jätteen tuontimäärät (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

Vaarallisen jätteen vienti ja tuonti

Vaarallisen jätteen tuonti kasvoi noin 5 000 tonnilla vuodesta 2017. Vaarallisen jätteen vienti oli vuonna 2018 noin 2,5-kertainen tuontiin verrattuna. Vientimäärät eivät sisällä sekalaista yhdyskuntajätettä. 

Vaarallisen jätteen tuonti- ja vientimäärät (ei sisällä sekalaisen yhdyskuntajätteen Y46 vientiä)

Jätteen vienti ja tuonti hyödynnettäväksi / loppukäsiteltäväksi

Vuonna 2018 noin 98 % jätteistä, joista noin 60 % oli vaarallista jätettä (sis. sekalaisen yhdyskuntajätteen), vietiin hyödynnettäviksi. Hyödynnettäväksi vietiin mm. metallipitoisia jätteitä, käsiteltyä puujätettä, jäteakkuja ja –paristoja, rakennus- ja purkujätettä sekä yhdyskuntajätteitä. Sekalaisen yhdyskuntajätteen (Y46) vienti muodosti noin viidenneksen viennistä, samoin kuin metallipitoisten jätteiden vienti. Kaupallista alkuperää olevan yhdyskuntajätteen vienti kaksinkertaistui. Edellä mainitut jätelajit muodostivat määrällisesti miltei 90 % viennistä.

Hyödynnettävän jätteen määrä tuonnista oli 86 %. Puujätteiden ja jäteöljyn tuonti kattoivat noin 70 % hyödynnettäväksi tuotavista jätteistä. Hyödynnettäväksi tuotiin myös mm. metallipitoisia jätteitä.

Vuonna 2018 loppukäsiteltäväksi tuodun jätteen määrä oli vajaat 14 000 tonnia. Suurin osa, noin 11 000 tonnia, loppukäsiteltäviksi tuoduista jätteistä tuotiin Virosta fysikaalis-kemialliseen käsittelyyn. Loppukäsiteltäväksi vietyjen jätteiden määrä oli miltei 7 000 tonnia. Vaarallista jätettä vietiin loppukäsiteltäväksi Ruotsiin ja Saksaan.

Jätteen tuonti- ja vientimäärät hyödynnettäväksi (R) / loppukäsiteltäväksi (D)

Jätteen vienti jätelajeittain ja kohdemaittain

Jätteiden vientimääriä on kuvattu alla jätelajeittain. Jätteet on luokiteltu jätteensiirtoasetuksen mukaisiin luokkiin (ns. Basel koodit) ja näytetty erillisinä, kun niiden määrä on huomattava. Vuoden 2018 viennin kasvu johtuu etenkin sekalaisen yhdyskuntajätteen viennin kasvusta. Rakennus- ja purkujätteen vienti pieneni huomattavasti.

Jätteen vientimäärät jätelajeittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen vientimäärät maittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen tuonti jätelajeittain ja maittain

Jätteiden tuontimääriä on kuvattu alla jätelajeittain. Jätteet on luokiteltu jätteensiirtoasetuksen mukaisiin luokkiin (ns. Basel koodit) ja näytetty erillisinä, kun niiden määrä on huomattava.

Jätteiden tuontimäärä jatkoi pienenemistään ja oli vuonna 2018 noin 96 000 tonnia. Puujätteen tuonti Isosta-Britanniasta pieneni, kun taas Venäjältä tuotiin puujätettä suunnilleen sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Metallikuonan tuonti Venäjältä jatkui (kyseinen jäte luokitellaan EU:ssa ns. vihreäksi jätteeksi).

Jäteöljyn tuontimäärä pysyi suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. Jätteiden poltossa syntyneet jätteet tuodaan Viron jätteenpolttolaitoksesta, mikä näkyy myös maakohtaisissa tuonneissa.

 

Jätteen tuontimäärät jätelajeittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen tuontimäärät maittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

 

Julkaistu 12.4.2016 klo 15.23, päivitetty 12.12.2019 klo 14.40
Aihealue: