Tilannekuvajärjestelmä BORIS

BORIS on SYKEn ylläpitämä ja hallinnoima öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Operatiivisen toiminnan tuen lisäksi BORIS-karttasovellus on todettu toimivaksi harjoitus- ja koulutusalustaksi. BORIS otettiin viralliseen käyttöön alkuvuodesta 2013, jonka jälkeen järjestelmää on kehitetty käyttäjätoiveiden mukaisesti.

Alusöljyvahingon torjunta: Kuivarahtialus m/s Janran onnettomuus ja sitä seuranneet pelastus– ja torjuntatyöt  23.12.2000 – tästä linkistä aukeaa yllä oleva kuva suurempana

Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuu useita eri viranomaisia, joiden on sovitettava toimintansa saumattomasti yhteen, jotta rajalliset resurssit saadaan hyödynnettyä tehokkaasti ja aiheutuvat vahingot jäävisivät mahdollisimman vähäisiksi. Eri toimijoiden yhdenmukainen ja ajantasainen tilannekuva edesauttaa torjunnan suunnittelua ja kokonaiskuvan hallintaa. Selainpohjaisen karttasovelluksen avulla voidan myös tukea torjunnan suunnittelun ja viranomaisyhteistyön harjoittelua kalustoharjoituksia huomattavasti matalammin kustannuksin. BORIS-järjestelmän käyttökoulutuksia, karttaharjoituksia, ja öljyntorjunnan alueellisia suunnitelmia tukevia työpajoja on järjestetty erityisesti BORS-jalkautusprojektin aikana vuosina 2015-2017.

Tämän sivun tietosisältö:

Tälle on koottukeskeisimmät BORIS-tilannekuvajärjestelmän ohje-, koulutus- ja harjoitusmateriaalit jalkautusprojektin aikana käytössä olleelta boris-kayttajat.fi -sivustolta.

Kirjautuminen järjestelmään:

BORIS järjestelmän käyttöoikeudet myöntää SYKE tarveharkinnan perusteella. Käyttöoikeuksia myönnetään  öljyntorjuntaviranomaisille, virka-apuviranomaisille ja muille torjuntatoimiin varautumista tukeville toimijoille. Siten pyritään varmistamaan, ettei järjestelmä ruuhkaudu liiaksi ympäristövahinkojen torjuntatilanteessa. Tehokas BORIS-järjestelmän hyödyntäminen tukee torjuntatoimien oikeaa kohdentamista, jolloin öljyvahinkojen ympäristölle aiheuttama vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Muille kuin BORIS-järjestelmän kättäjille voidaan tarpeellista tilannekuvatietoa tuoda järjestelmän ulkopuolelle esimerkiksi karttatulosteina. Operatiivisten toimijoiden tuottamat BORIS-tilannekuvatulosteet ovat havainnollista lisämateriaalia eri viranomaisten viestinnästä vastaaville tahoille, jotka edelleen muokkaavat aineistot sopivaan muotoon mediaa ja suurta yleisöä varten.

Käyttöoikeuden haltijat voivat kirjautua järjestelmään alla olevista linkeistä:

Käyttöhjeet:

Harjoitusmateriaalit

Koulutusmateriaalit

Öljyntorjunnan tietoaineistoja

Tietoa BORIS-järjestelmästä

Alusta monipuoliselle tiedolle

BORIS – tilannekuvajärjestelmä on paikkatietopohjainen eli järjestelmässä kaikki tieto on nähtävissä havainnollisesti kartalla. Järjestelmän kautta eri viranomaiset voivat saada ajantasaista tietoa öljyvahingosta ja sen torjunnasta, sekä tuottaa ja ylläpitää järjestelmään tietoa muun muassa öljyhavainnoista ja torjuntasuunnitelmista.

BORIS -järjestelmän on toteuttanut SYKEn tietokeskus. Ympäristöhallinnon paikkatieto-aineistojen ja omien tietokantojensa lisäksi BORIS hyödyntää myös monia ulkopuolisia järjestelmiä erilaisten rajapintojen kautta: siten viranomaiset saavat BORIKsen kautta käyttöönsä taustakartat maalta ja mereltä, tiedot öljyvahingoille herkistä alueista sekä torjuntakaluston ja muiden resurssien sijaintitiedot. Sää- aalto- ja jäähavainnot sekä –ennusteet ja jatkossa myös meritilannekuva sekä satelliittitiedustelutiedot päivittyvät järjestelmään automaattisesti. Eri viranomaisia edustavat BORIS-käyttäjät voivat lisätä järjestelmään vahingon leviämistä koskevia lento-, alus- ja rantatiedustelutietoja sekä laskea kulkeutumisennusteen havaitulle öljylle. Torjunnasta vastaavat tahot voivat BORIKsen kautta jakaa muille viranomaisille torjuntasuunnitelmat vahingon torjumiseksi.

BORIS- järjestelmän paikkatietoaineistojen täydennetään tarpeen mukaan, kun esimerkiksi erilaiset projektit yhteistyössä SYKEn kanssa tuottavat uusia torjunnan paikkatietoaineistoja. Uusien BORIS-paikkatietoaineistojen viemiseksi BORIS-järjestelmään tulee olla yhteydessä järjestelmän ylläpitoon (sähköpostiosoite sivun lopussa) mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tapaus-Raaseporin-opisto-BORIS-jarjestelmassa_pieni.jpg
Maaöljyvahingon torjunta: Raaseporissa sijaitsevan kiinteistön öljyvahinko ja sitä seuranneet torjuntatyöt 24.12.2012 – tästä linkistä aukeaa yllä oleva kuva suurempana

Edullinen tietojärjestelmä. Taustalla laajaa yhteistyötä

BORIS-kehitystyön ovat rahoittaneet yhteistyössä öljysuojarahasto ja SYKE. Tietojärjestelmän kehityshankkeeksi BORIS on ollut varsin edullinen, sillä hankkeen budjetti oli noin 700 000 euroa. Budjettia on täydentänyt SYKEn ja sen monien yhteistyökumppaneiden, kuten Ilmatieteenlaitoksen, Liikenneviraston, Merivoimien, Rajavartiolaitoksen, Sisäministeriön pelastusosaston, monien Pelastuslaitosten ja ELY-keskusten sekä Ruotsin SMHIn, ja Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAn BORIKsen suunnitteluun, kehittämiseen ja testaukseen käyttämä virkatyö sekä BORIS-kehitysryhmän yhteistyö erilaisten muiden projektien kanssa.

Jo hankkeen alussa SYKE asetti yhdeksi BORIS-hankkeen tavoitteeksi asiakaslähtöisen työskentelytavan. Ennen BORIKsen julkaisua SYKE julkaisi järjestelmästä 7 eri demoversiota, joita torjuntaan osallistuvat viranomaiset eri organisaatioista testasivat ja antoivat SYKElle palautetta jatkotyötä varten. Elokuussa 2012 torjuntaviranomaiset testasivat BORIS järjestelmää suuressa kansainvälisessä BALEX DELTA öljyntorjuntaharjoituksessa. Tämän jälkeen järjestelmää on käytetty lukuisissa harjoituksissa ja öljyvahinkotilanteissa.

SYKE on jatkanut BORIS-kehitystyötä järjestelmän julkaisun jälkeen. Keväällä 2015 BORIS-alustaa hyödynnettiin öljyntorjuntaviranomaisten kursseilla, joilla keskityttiin mm. erilaisten torjuntataktiikoiden käyttöön suurissa öljyntorjuntaoperaatioissa. Järjestelmän käyttöönottoa on myös tuettu osallistumalla erilaisten harjoitusten järjestämiseen sekä pitämällä alueellisia BORIS-koulutuksia kysynnän mukaan. Tavoitteena on jatkaa ja laajentaa tiivistä yhteistyötä käyttäjien kanssa ja sitä kautta edistää järjestelmän tehokasta hyödyntämistä..

Lisätietoja:

Yhteystiedot

BORIS-tilannekuvajärjestelmän ylläpito, käyttöoikeuksien hallinta ja käyttäjätuki:
sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=boris]

Julkaistu 19.2.2019 klo 14.16, päivitetty 17.6.2020 klo 12.24