Hyppää sisältöön

Uhanalaiset lajit, % koko arvioidusta lajimäärästä

Uhanalaisten lajien määrä on riippuvainen myös arvokkaiden elinympäristöjen säilymisestä. Uhanalaisten lajien osuus koko lajimäärästä voi olla on hieman vaikeatulkintainen luku, koska lajimäärä muuttuu koko ajan, ja arviointiperusteissa on ollut eroja. Seuraava arviointi tulee kuitenkin olemaan vertailukelpoinen kahteen edelliseen. Uhanalaisten lajien määrä on kuitenkin käytännössä ollut ainoa käytettävissä oleva indikaattori. Aidot luokkamuutokset ja niiden perusteella laskettavat Red List indeksit voisivat jatkossa kuvat tilannetta paremmin. Niitä on nyt julkaistu erikseen useita eliöryhmistä edellisen arvioinnin jälkeen, seuraavassa arvioinnissa on tarkoitus laskea näitä indeksejä mahdollisimman kattavasti ja esittää ne punaisessa kirjassa.

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tuloksia kangasmetsien osalta selittää osittain se, että käytetyt kriteerit perustuvat luonnonmetsien ominaispiirteisiin ja suurin osa Suomen metsistä on talousmetsiä. Uusi luontotyyppien uhanalaisuusarviointi on lähtenyt käyntiin ja valmistuu vuonna 2018. Uusi arviointi perustuu IUCN:n kriteereihin. Uudessa arvioinnissa luontotyyppien määrittelyä on tarkasteltu osittain uudelleen, esim. metsien luontotyyppejä on nyt edellistä arviointia vähemmän. Tämä asettaa haasteita myös vuosien vertailulle, mutta tulokset tultaneen laskemaan myös niin, että vertailu on mahdollista.

Uhanalaisuusluokitus muuttui vuonna 2000, kun käyttöön otettiin IUCN:n uhanalaisuusluokitus. Vuonna 2000 laskettiin sekä vanhan että uuden luokituksen mukaiset luvut, minkä takia kaaviossa on kuvattu molemmat. Hävinneiden lajien määrät eivät ole suoraan vertailukelpoisia luokituksessa tapahtuneiden muutosten takia. Silmälläpidettävät lajit on kuvattu kaaviossa vain vuodesta 2000 lähtien, sillä sitä vanhemmat luvut eivät olleet vertailukelpoisia uuden luokituksen kanssa. Seuraava arviointi tulee olemaan vertailukelpoinen vuoden 2000 uuteen sekä vuoden 2010 versioon.

Julkaistu 21.11.2016 klo 15.02, päivitetty 30.12.2016 klo 15.17