Ympäristön tila Pohjois-Karjalassa vuonna 2008

Ympäristön tila on Pohjois-Karjalassa suhteellisen hyvä. Ilman laatu on pääosassa maakuntaa hyvä ja siihen liittyvät ongelmat keskittyvät muutamien taajamien yhteyteen. Vesistöihin kohdistuvaa pistemäistä kuormitusta on viime vuosina vähennetty tuntuvasti tehokkaammalla puhdistustekniikalla ja keskittämällä jätevesien käsittelyä suuremmille puhdistamoille siirtoviemärien kautta. Pinta- ja pohjavesien tila onkin pääsääntöisesti hyvä tai erinomainen. Vesistöjen tilan kannalta hajakuormitus korostuu ja sen vaikutukset voivat kasvaa ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneen sadannan ja valuman kasvun sekä pidentyneen sulan maan ajan myötä.

Intensiivisen luonnonvarojen käytön myötä  luonnon monimuotoisuuden väheneminen on yksi keskeisiä ympäristön tilan ongelmia. Monimuotoisuutta pyritään turvaamaan lisäämällä vapaaehtoista suojelua yhteistyössä mm. maanomistajien ja metsäorganisaatioiden kanssa sekä erilaisilla ympäristön hoito- ja kunnostushankkeilla. Rakennetun ympäristön osalta asutuksen keskittyminen taajamiin on aiheuttanut jonkin verran yhdyskuntarakenteen hajoamista suurimpien taajamien alueella. Asutuksen väheneminen maaseudulla, tilojen autioituminen ja tuotannon loppuminen sekä peltojen metsitykset ovat puolestaan muuttaneet monilla alueilla perinteistä maaseutumaisemaa ja kulttuuriympäristöä. 

Monilla ympäristönsuojelun osa-alueilla Pohjois-Karjalassa on ollut aktiivista toimintaa ympäristön tilan parantamiseksi. Kansalaisten, eri organisaatioiden ja hallinnon yhteistyö onkin keskeisessä asemassa säilytettäessä ja parannettaessa ympäristön tilaa.

Ympäristön tila – katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Pohjois-Karjalan maakuntaa. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Useimmista aiheista on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset.

Pohjois-Karjalan ympäristön tila – katsauksen ovat koonneet Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen (nyk Pohjois-Karjalan ELY-keskus)  asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 28.1.2009 klo 15.29, päivitetty 28.11.2013 klo 10.35

Aihealue: