Hyppää sisältöön

Uusiutuvat energianlähteet käytössä - Kainuu

Pitkän aikavälin kehitys:
Energiaomavaraisuus on kasvanut liikennepolttoaineita
lukuunottamatta.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Kainuu on muuttunut sähkönkuluttajasta sähkönviejäksi.
Suhteessa tavoitteisiin:
Metsät ja suot toimivat hiilinieluina. Uusiutuvan energian tuotannossa metsäenergian ja tuulivoiman osuus kasvaa edelleen.

Kainuu on uusiutuvan energian käytössä Suomen kärkimaakuntia. Uusiutuvan energian käyttöastetta (60,4%) nostaa erityisesti puuenergian osuus, joka oli vuonna 2012 31 %, ja uusiutuva sähkö, jonka osuus oli 24 % kokonaisenergian käytöstä. Sähköstämme peräti 78 % tuotettiin vesivoimalla. Uusiutuvan energian osuus ja energiaomavaraisuus ovat nousseet vuodesta 2009 lähtien Kajaanin paperitehtaan alasajon jälkeen, kun pääasiassa fossiilisilla polttoaineille tuotetun tuontisähkön kulutus jäi pois. Primäärienergiasta kaksi kolmasosaa tuotetaan paikallisilla polttoaineilla, kuten puuenergialla ja turpeella.

Kainuu on sähkön osalta reippaasti yliomavarainen maakunta. Vuonna 2012 Kainuussa tuotettiin sähköä 1 863 GWh, josta vesivoiman osuus oli 1 599 GWh. Loput tuotettiin kiinteillä polttoaineilla yhdistetyissä lämmön- ja sähköntuotantolaitoksissa (CHP-laitoksissa) Kajaanissa, Sotkamossa ja Kuhmossa. Sähkön kulutus oli viime vuonna 1 229 GWh, eli Kainuussa tuotettiin peräti 634 GWh sähköä yli oman käytön. Sähkö vaikuttaa näin positiivisesti Kainuun energiataseeseen ja nostaa uusiutuvan energian käyttöastetta.

Koska maakunnassa on paljon metsää, on Kainuun maankäyttösektorin nielu merkittävä,-3 360 000 tonnia hiilidioksidiekvivalentteina eli hiilidioksidia vastaavina massayksiköinä mitattuna (CO2-ekv) vuonna 2009.  Erityisesti puuston kasvusta johtuva nettonielu (kasvu miinus poistuma) oli siis moninkertainen muiden maankäyttösektoreiden kasvihuonekaasupäästöihin verrattuna. Kainuun maankäyttösektorin nielu vastaa noin kahdeksaa prosenttia koko Suomen maankäyttösektorin nielusta. Luonnontilaiset suot muodostavat kuitenkin kaikkein tärkeimmän hiilivaraston, sillä suohehtaarilla on tyypillisesti varastoitunut 5–10 kertaa niin paljon hiiltä kuin hehtaarilla kangasmetsää.

Kainuussa tuotettiin vuonna 2009 kasvihuonekaasujen päästöjä 722 kt CO2-ekv ilman maankäyttösektoria (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektori). Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet Kainuussa ovat liikenne (39 %), energiantuotanto (27 %) sekä maatalous (14 %). Asukasta kohti laskettuna Kainuun kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti pienemmät (8,7 tonnia CO2-ekv) kuin Suomessa keskimäärin (12,3 tonnia CO2-ekv/asukas).

Kainuun hiilinielut kt CO2-ekvKainuun hiillinielut

Lähde: Kainuun ilmastostrategia

Julkaistu 5.9.2014 klo 15.25, päivitetty 11.9.2014 klo 15.05

Julkaisija: