Hyppää sisältöön

Pohjavesien osalta riskitaso on kasvanut – Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa on yhteensä 170 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 99 on vedenhankintakäytössä. Vuonna 2013 valmistuneen uuden arvion perusteella ihmistoiminta uhkaa vakavasti pohjaveden tilaa yhdeksällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella. Näiden riskialueiden määrä on kasvanut edellisestä, viisi vuotta sitten tehdystä arviosta seitsemällä, kun pohjaveden laatua selvitettiin aikaisempaa tarkemmin. Pääsääntöisesti pohjaveden tila on vaarantunut taajama-asutuksen kattamilla pohjavesialueilla, joille on sijoittunut paljon erilaista ihmistoimintaa. Eniten pohjavedelle riskejä aiheuttavia toimintoja sijoittuu Iisalmen, Lapinlahden Siilinjärven ja Suonenjoen keskustaajamien läheisyydessä sijaitseville pohjavesialueille. Suurin osa riskissä olevista pohjavesialueista on erittäin tärkeitä yhdyskuntien vedenhankinnassa.

Monella pohjavesialueella on pohjavedestä löytynyt ihmistoiminnasta johtuvia haitta-aineita, kuten torjunta-aineita, liuottimia ja korkeita kloridipitoisuuksia. Suurimmalla osalla pohjavesialueista kemiallinen tila on kuitenkin luokiteltu hyväksi, koska todetut haitta-ainepitoisuudet ovat olleet pieniä eivätkä ole heikentäneet vedenottamoiden raakaveden laatua. Ainoastaan yhden pohjavesialueen (Harjamäki-Kasurila) kemiallinen tila on tässä vaiheessa arvioitu huonoksi.

Pohjavesialueita luokitellaan myös määrällisen tilan perusteella. Kaikilla Pohjois-Savon pohjavesialueilla määrällinen tila on arvioitu hyväksi.

Suurimmalle osalle Pohjois-Savon pohjavesialueista on tehty tai on tekeillä suojelusuunnitelmat. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tietopaketti pohjavesiolosuhteista, riskitoiminnoista ja tarvittavista suojelutoimenpiteistä. Suojelusuunnitelmissa esitettyjen pohjavesien suojelutoimenpiteiden toteutuminen on tärkeätä, jotta hyvälaatuinen pohjavesi ja sen käytettävyys vedenhankinnassa voitaisiin turvata.

Pohjavesien tila ja riskialueet 2013 - Pohjois-Savo

Julkaistu 29.7.2014 klo 10.32, päivitetty 29.7.2014 klo 10.31

Aihealue: