Hyppää sisältöön

Valtaosa järvistämme on edelleen hyvässä tai erinomaisessa kunnossa – Pohjois-Savo

Pohjois-Savon järvipinta-alasta lähes 90 % on säilynyt hyvänä tai jopa erinomaisena. Jokivesistöjen tila on heikompi, mutta luokitellusta jokipituudesta lähes 70 % on vähintään hyvässä tilassa. Pohjois-Savossa on kuitenkin suuri joukko kohteita, joiden tilaa tulisi parantaa. Maakunnan järvistä joka viidennen arvioitu olevan ekologiselta tilaltaan heikentyneitä. Virtavesistä puolestaan noin kolmasosa on tilaltaan heikentyneitä.

Pohjois-Savossa pintavesien ekologista tilan arvioinnin kohteena oli yli 400 järveä ja noin 100 jokea ja arvioinnissa käytettiin vuosien 2006-2012 seuranta-aineistoja. Ekologinen tila kuvaa ihmistoiminnan aiheuttamaa vesien muuttuneisuutta. Järvien ja jokien tilaa heikentää laajamittaisimmin valuma-alueilta peräisin oleva rehevöittävä ravinnekuormitus. Myös säännöstelyllä ja vesistörakentamisella on vaikutusta, koska ne vähentävät vesieliöstön luontaisia elinympäristöjä. Paikallisesti myös haitallisten aineiden, kuten raskasmetallien, kertyminen järven pohjakerrostumiin heikentää eliöstön elinolosuhteita.

Pohjois-Savossa alueellisesti laajimpia vesiensuojeluongelmia on pitkään hajakuormituksen vaikutuksesta kärsineellä Ylä-Savon alueella. Muualla maakunnassa tilaltaan heikentyneet vedet ovat pääosin pienehköjä latvavesiä.

Edelliseen, vuosien 2000-2007 aineiston pohjalta tehtyyn, luokitteluun verrattuna muutokset ovat vähäisiä. Ekologinen tila oli parantunut kuudessa järvessä (esim. Muuruvesi-Akonvesi ja Maaningan Varpanen) ja samoin kuudessa järvessä ja yhdessä joessa se oli heikentynyt (esim. Vesantojärvi ja Siilinjärven Sulkavanjärvi). Lisäksi tarkentuneiden tietojen ja osittain päivitettyjen luokittelukriteerien vuoksi uudet tilaluokitukset poikkeavat usealla kohteella aiemmasta luokituksesta ilman että vesistön tilassa olisi tapahtunut muutosta.

Ensisijaisesti arvioinnissa käytettiin vesieliöstön tilaa kuvaavia seuranta-aineistoja (kalasto, pohjaeläimet levät ja vesikasvit). Toissijaisesti on tehty arvio vesien tilasta perustuen mitattuun tai mallinnettuun vedenlaatuun sekä vesistörakentamisen aiheuttamien muutosten laajuuteen. Noin 80:ssa kohteessa, jotka pääsääntöisesti olivat pieniä järviä tai jokia, tila-arviota ei voitu tehdä vähäisten tai kokonaan puuttuvien seuranta-aineistojen vuoksi.

Pintavesien luokituskartta 2013 - Pohjois-Savo

Julkaistu 29.7.2014 klo 10.28, päivitetty 29.7.2014 klo 10.28

Aihealue: