Talouskasvu ilman kuormituksen kasvua on mahdollista

Pitkän aikavälin kehitys:
Ympäristön kuormitus seurasi pitkään tiukasti talouden kasvua. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ekotehokkuus on kuitenkin kasvanut selvästi.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Viime vuosina on ollut merkkejä siitä, että ympäristön kuormitus voi jopa vähentyä, vaikka talous kasvaa.
Suhteessa tavoitteisiin:

Bruttokansantuotteen, energian kokonaiskulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja luonnonvarojen kokonaiskäytön kehitys 1975–2013

s103_kokonaiskaytonkehitys_update_400px.jpg
Lähteet: Tilastokeskus. 2015.

Bruttokansantuotteen ja ympäristöä kuormittavien ihmistoimintojen välillä on vahva side. Varsinkin energiankulutus, liikkuminen ja luonnonvarojen käyttö ovat yleensä seuranneet tarkkaan talouden kehitystä. Ennakoitu talouskasvu on myös tärkein osatekijä tulevaisuuden liikennemäärien ja energiantarpeen arvioinnissa.

Yhtenä ympäristöpolitiikan tavoitteena on jo pitkään ollut ekotehokkuuden kasvattaminen. Se vaatii bruttokansantuotteen ja luonnonvarojen käytön välisen suoraviivaisen yhteyden katkaisemista. Ekotehokkuus merkitsee tavaroiden ja palvelujen tuottamista pienemmällä määrällä luonnonvaroja ja päästöjä.

Suomen bruttokansantuote on kasvanut suhteessa enemmän kuin energiankulutus, luonnonvarojen käyttö ja hiilidioksidipäästöt. Ekotehokkuuden lisäys on ollut erityisen selvää 1990-luvun puolivälistä alkaen. Kuormitus on osin jopa laskenut, vaikka talous on kasvanut.

Viime vuosina on käyty keskustelua myös siitä, lisääkö talouden kasvu ihmisten hyvinvointia. BKT:n rinnalle on ehdotettu useita vaihtoehtoisia mittareita, jotka huomioivat esimerkiksi ympäristökuormitusta ja tuloerojen kehitystä.

Lähteet:

  • Energian hankinta ja kulutus, Kansantalouden tilinpito ja Kansantalouden materiaalivirrat. Tilastokeskus. 2015.
  • Ympäristötilasto Vuosikirja 2013. Tilastokeskus. 2013.
  • Lyytimäki J., Rinne J. ja Ahrelma R-R. (toim.): Ympäristönsuojelun vaikuttavuus: Indikaattorit 2012. Suomen ympäristökeskus, SYKE. 2012.
Julkaistu 1.9.2015 klo 11.51, päivitetty 14.10.2015 klo 14.51