Jätehuollon vastuut ja järjestäminen

Jätehuollon järjestämisestä vastaa jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltija, kuten yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Tästä pääsäännöstä poiketen kunnilla sekä eräiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on myös osaltaan vastuu jätehuollon järjestämisestä.

Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää ympäristö- ja terveyshaitan torjuntamenetelmää. Jätteen hylkääminen tai hallitsematon käsittely on jätelain mukaan kielletty.

Kunnan vastuut

Kunnilla on velvollisuus järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Lisäksi kunnan on huolehdittava asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn järjestämisestä. Maa- ja metsätalouden vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnalle, jollei jätteen määrä ole kohtuuton. Kunta vastaa myös vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuoltoon liittyvästä tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Käytännössä monet kunnat ovat antaneet suurimman osan käytännön jätehuoltotehtävistään alueellisille jätehuoltoyhtiöille, jotka useimmiten hankkivat tarvitsemansa palvelut kilpailuttamalla yksityisiä jätehuoltoyrittäjiä. Lisätietoa alueellisten jätehuoltoyhtiöiden toiminnasta löytyy Suomen Kiertovoima ry:n verkkopalvelusta.

Jätemaksu ja jätetaksa kunnallisessa jätehuollossa

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämänsä jätehuollon kustannukset jätteen haltijalta. Kunnan jätemaksulla katetaan jätehuollon tehtävien hoitamisesta, mm. käsittelypaikkojen perustamisesta, käytöstä ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätelain etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Kunnassa noudatettavat jätemaksut sekä jätemaksujen perusteet määrätään kunnan jätetaksassa. Jätemaksun määrään vaikuttavat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Maksuun vaikuttavat myös jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttäminen sekä jätteen kuljetusmatka, mikäli jäte noudetaan kiinteistöltä erikseen yksittäisenä kuljetuksena. Määräytymisperusteena voidaan myös pitää kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrää tai kiinteistön käyttötarkoitusta, jos jätteen määrää ja laatua on muutoin vaikea selvittää.

Lisäksi kunta voi periä erillistä perusmaksua eli ns. ekomaksua, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kulut. Perusmaksun perusteena voidaan käyttää kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrää tai kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta.

Kunnan jätemaksusta voi tehdä 14 päivää laskun saamisesta muistutuksen kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen tekee muistutuksen perusteella päätöksen. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen valittamalla alueelliseen hallinto-oikeuteen. Muilla tahoilla ei ole mahdollisuutta tehdä muutoksia jätemaksuun.

Tuottajavastuu

Kunta ei vastaa jätteistä, joita koskee niin sanottu tuottajavastuu. Se tarkoittaa tuotteen valmistajan tai maahantuojan (eli niin sanotun tuottajan) vastuuta tuotteen jätehuollon järjestämisestä ja kustantamisesta.

Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita: moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon ja laitteen renkaita; henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja; paristoja ja akkuja; sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimistopapereita ja muita niihin rinnastettavia paperituotteita; sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä pakkauksia. Tällaisille jätteille tuottajien tai niiden muodostamien tuottajayhteisöjen velvollisuus on järjestää alueellisia keräyspisteitä. Useimpien alueellisten keräyspisteiden osoitteet löytyvät www.kierratys.info -verkkopalvelusta.

Tietoa jätehuollon järjestämisestä

JJätehuollon järjestämisestä sekä oman kuntasi jätehuollon palveluista saat lisätietoa kunnan jätehuollosta vastaavalta taholta tai alueelliselta jätehuoltoyhtiöltä. Kunnallisista jätehuoltoyhtiöistä löytyy lisätietoa Suomen kiertovoima ry:n verkkopalvelusta.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Ella Särkkä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 308, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lausuntopyyntö kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan jätelain muuttamisesta 20.7.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan jätelain 33 §:n muuttamisesta 21.8.2020 mennessä.
Lue lisää
Julkaistu 13.6.2013 klo 15.18, päivitetty 1.10.2020 klo 15.03