Jätemaksut ja -verot

Kunnalliset jätemaksut

Kunnallisilla jätemaksuilla katetaan kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset. Näihin kustannuksiin kuuluvat jätteiden kuljetuksen, käsittelypaikkojen perustamisen, ylläpidon, käytöstä poistamisen ja jälkihoidon, rekisterien ylläpidon sekä jäteneuvonnan kustannukset. Varsinaisen jätehuollon ulkopuolella olevat rekisterien ylläpidosta ja neuvonnasta syntyvän maksun osan voi periä myös erillisenä perusmaksuna.

Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa. Maksuilla voidaan kannustaa vähentämään jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä hyödyntämään jätettä. Monessa kunnassa lajitellusta, hyötykäyttöön kelpaavasta jätteestä peritäänkin pienempi käsittelymaksu kuin hyödyntämiseen kelpaamattomasta sekajätteestä.

Jätemaksu peritään kiinteistön haltijalta tai muulta jätteen haltijalta. Jätemaksun määräytymisen perusteet löytyvät kunnaan hyväksymästä jätetaksasta.

Jätevero

Jäteveroa maksetaan kaikesta kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä, jonka

  • hyödyntäminen on teknisesti mahdollista ja ympäristönsuojelun kannalta perusteltua ja
  • jonka taloudellista hyödynnettävyyttä voitaisiin jäteverolla parantaa.

Veronalaiset jätteet luetellaan jäteverolain (1126/2010) liitteenä olevassa verotaulukossa.

Sellaiset kaatopaikalle sijoitettavat jätelajit, joille ei ole kaatopaikkaa korvaavaa teknistä hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa tai joiden hyödyntämisestä aiheutuva haitta olisi hyötyä suurempi, eivät ole verollisia. Tällaisia olisivat esimerkiksi mineraalijätteet ja epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet. Jäteveroa ei kanneta myöskään kaatopaikalle sijoitetusta ongelmajätteestä. Kaatopaikkarakenteissa lupa- tai valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla hyödynnettävä jäte on verovapaata.

Jäteveron piiriin kuuluvat kaikki kaatopaikat, niin yleiset kuin yksityiset kaatopaikat ja läjitysalueet, joille sijoitetaan verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä. Verovelvollisena kaatopaikkana ei kuitenkaan pidetä alle kolmen vuoden kestävää jätteen varastointia, jätteiden kompostointi- tai hyödyntämisaluetta eikä maankaatopaikkaa kuten ei entisenkään jäteverolain mukaan pidetty.

Kaatopaikalle toimitetusta jätteestä on suoritettava veroa vuoden 2016 alusta 70 € jätetonnilta.

Juomapakkausvero

Juomapakkausten valmisteveroa peritään alkoholijuoma-, olut- ja virvoitusjuomapakkauksista. Veron piiriin kuuluvat myös pakatut vedet ja eräät muut juomapakkaukset. Veron tavoitteena on tehostaa juomapakkausten kierrätystä, ehkäistä niiden joutumista yhdyskuntajätteen sekaan sekä ehkäistä roskaantumista.

Juomapakkausten valmisteveroa kannetaan 0,51 euroa litralta. Veroa ei kanneta, jos pakkaus kuuluu hyväksyttyyn pantilliseen palautusjärjestelmään ja jos sen on uudelleen täytettävä tai pakkauksen materiaali kierrätetään.

Palautusjärjestelmä määritellään laissa eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004), jätelaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä (180/2005).

Panttijärjestelmään liittymisestä saa tietoa Jätehuollon tuottajavastuu-sivulta.

Öljyjätemaksu

Voiteluöljyn hintaan sisältyvä öljyjätemaksu on 5,75 senttiä kilolta. Maksusta kertyvillä varoilla katetaan öljyjätteiden jätehuollosta sekä öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta aiheutuvia menoja.

Lisätietoja

Jätemaksut: Asiantuntija Jenni Lehtonen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 066
Juomapakkausvero: Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 059
Jäteverot: Hallitussihteeri Kaija Järvinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 112

Julkaistu 3.6.2013 klo 11.18, päivitetty 22.1.2019 klo 12.48