Oulun läänin alueellinen jätesuunnitelma

Oulun läänin alueellinen jätesuunnitelmaOulun läänin alueellinen jätesuunnitelma on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksien yhteinen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma jätehuollon kehittämiseksi vuosille 2008–2018.

Jätesuunnitelman taustatavoitteita ovat jätteen määrän vähentäminen (sisältäen jätteen synnyn ehkäisyn), jätteen hyötykäyttöasteen nostaminen, jätehuollon ympäristö- ja terveyshaittojen vähentäminen ja jätehuollon organisoinnin eko- ja kustannustehokkuus.

Taustatavoitteiden mukaiselle kehitykselle on suunnitelmassa haettu kehittämisaskelia kahdeksalla painopistealueella. Ne ovat:

 • biohajoavan jätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta
 • jätteiden energiakäyttö
 • lietteiden jätehuolto mukaan lukien haja-asutuksen lietteet
 • energiantuotannon ja kaivosteollisuuden jätteet (tuhka, sivukivi, rikastushiekka)
 • haja asutuksen jätehuollon palvelutaso ja kustannustehokkuus
 • roskaantumisen torjunta ja jätemaksujen kannustavuus
 • alueellinen yhteistyö keräilyssä, hyödyntämisessä ja käsittelyssä

Neljällä ensin mainitulla painopistealueilla on ympäristöarvioinnissa vertailtu erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Vaihtoehtovertailussa edistämisen arvoisiksi vaihtoehdoiksi nousivat:

 • biohajoavien jätteiden syntypaikkalajittelun ja aineena hyödyntämisen kehittäminen (kompostointi, mädätys)
 • jätteiden energiakäytön osalta rinnakkaispolton edistäminen sille jätteelle, jonka muodostumista ei voida ehkäistä ja jota ei voida kohtuullisin kustannuksin kierrättää
 • lietteiden lannoitevalmistekäytön edistäminen
 • tuhkan lannoitevalmiste- jamaarakennuskäytön edistäminen
 • sivukivijätteen synnyn ehkäisyn lisäksi edistetään sivukiven käyttöä maarakentamisessa.

Jätteiden energiakäytön osalta myös muunlainen jätteiden poltto on mahdollista, kun jätteiden synnyn ehkäisystä huolehditaan, hyödynnettävät jätelajit eivät kulkeudu polttoon ja polttoon menevien jätteiden määrä pidetään rajallisena.

 

 

 

Julkaistu 16.9.2013 klo 11.12, päivitetty 2.12.2019 klo 13.40