Valtionavustusta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

Uutinen 6.2.2020 klo 8.13
Öljy kiertoon, ei ympäristöön.jpg

Ympäristöministeriöllä on meneillään määräaikainen valtiontukiohjelma, jonka tavoitteena on edistää öljyjätteen keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtionavustusta voidaan myöntää Suomessa toimiville öljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin. Avustuksen hakuaika on 6.2.-31.3.2020.

Valtiontukiohjelmaan on varattu vuodelle 2020 yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Tarkoituksena on edistää yritysten investointeja laitteisiin tai välineisiin, joita tarvitaan öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin. Yritysten toivotaan myös toteuttavan hankkeita, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta sekä erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään. Lisäksi avustusta voidaan käyttää viestintäkampanjoihin, joilla lisätään tietoisuutta öljyjätteen talteenotosta ja toimittamisesta keräykseen. Näin pyritään ehkäisemään öljyjätteen päätymistä epäasianmukaiseen käsittelyyn tai ympäristöön.

Öljyjätettä muodostuu käytöstä poistetuista voiteluaineista esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaamoissa, maataloudessa, teollisuudessa, aluksilla ja kotitalouksissa. Öljyjäte on vaarallista jätettä, joka voi sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Ympäristöön päästessään öljyjätteen sisältämät haitalliset aineet voivat aiheuttaa maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumista. Öljyjätteen laittoman polton yhteydessä pääsee ilmaan haitallisia aineita ja pienhiukkasia.

Terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on tärkeää, että syntyvät öljyjätteet kerätään tehokkaasti talteen ja ohjataan asiamukaiseen käsittelyyn. Erilaisten öljyjätteiden pitäminen erillään mahdollistaa öljyn hyödyntämisen yhä uudelleen voiteluaineiden raaka-aineena.

Öljyjätteen keräämistä ja kierrättämistä edistetään myös ympäristöministeriön ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n vuonna 2019 solmimalla Green deal -sopimuksella valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Pasi Iivonen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 252