Heksabromisyklododekaanin (HBCDD) rajoitukset kiristyvät

EPS- (styrox) ja XPS-eristeiden  sekä jossain määrin myös pakkausmateriaalien ja tekstiilien palosuojauksessa käytetty heksabromisyklododekaani (HBCD tai HBCDD) lisättiin Tukholman pysyviä orgaanisia yhdisteitä rajoittavaan yleissopimukseen vuonna 2013. HBCDD oli jo aiemmin lisätty REACH-asetuksen (EU) N:o 1907/2006 lupaliitteeseen (liite XIV), jossa sen kaikenlainen käyttö oli sallittu EU:ssa 21.8.2015 saakka. Tukholman sopimus sallii määräaikaisesti HBCDD:n käytön rakennusten EPS- ja XPS-eristeissä korvaavan palonsuoja-aineen tullessa markkinoille.

Tukholman sopimuksen velvoitteet, jotka liittyvät HBCDD:n käyttöjen rajoittamiseen tulevat EU:ssa voimaan sekä REACH:n lupamenettelyn, että POP-yhdisteitä säätelevän POP-asetuksen (EU) N:o 850/2004 muutosten myötä. POP-asetus asettaa HBCDD:n käytön lisäksi velvoitteita myös sen jätehuollolle asettamalla POP-jätteelle raja-arvot (pdf 342 kt), joita sovelletaan 30 päivästä syyskuuta 2016. Tämän jälkeen yli 1000 mg/kg HBCDD:a sisältävä materiaali pitää käsitellä POP-jätteenä POP-asetuksen artiklan 7 mukaisesti.

POP-asetuksen liitteen 1 muutos (pdf 331 kt) asettaa raja-arvon myös aineena, valmisteena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvälle heksabromisyklododekaanille (100 mg/kg) sekä kieltää sen käytön muuhun kuin Tukholman sopimuksessa sallittuihin käyttötarkoituksiin. Koska HBCDD:n käyttö REACH-asetuksen mukaan on sallittua vain luvanvaraisesti, muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyt laitokset saavat jatkossa käyttää HBCDD:a vielä rakennuksissa käytettävien EPS-eristeiden valmistuksessa. Lupahakemukset Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivulla Adopted opinions and previous consultations on applications for authorisation, josta on linkki komission luvanmyöntämispäätöksiin.

Jo käytössä olevien HBCDD:a sisältävien tavaroiden käyttöä voi jatkaa niiden elinkaaren loppuun saakka. Nämä on kuitenkin käsiteltävä POP-jätteenä jäteraja-arvojen voimaantulon jälkeen. HBCDD:a on käytetty palosuojatuissa vaahtoeristeissä (EPS ja XPS), erilaisissa EPS-tavaroissa (somistemateriaalit, venepukit jne), pakkausmateriaaleissa (ei kuitenkaan elintarvikepakkauksissa), huonekaluissa (kuten joissakin EPS-täytteisissä säkkituoleissa) ja joissakin verhoilumateriaaleissa. POP-jäte on hävitettävä niin, että sen POP-sisältö tuhoutuu. HBCDD-jätteelle vaihtoehdot ovat poltto yhdyskuntajätteen tai vaarallisen jätteen polttolaitoksessa.

Julkaistu 18.12.2015 klo 14.51, päivitetty 4.4.2016 klo 9.49