Tietojenvaihdon organisointi

BAT-tietojenvaihdolla tarkoitetaan mittavaa teollisuuden ja viranomaisten yhteistyötä, jota EU-tasolla organisoivat Euroopan komissio ja sen alainen Euroopan IPPC-toimisto. Kansallista BAT-tietojenvaihtoa koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE.

Organisointi EU:n tasolla

Teollisuuden päästödirektiivi (ns. IE-direktiivi, 2010/75/EU), aiemmin IPPC-direktiivi, edellyttää Euroopan komissiota järjestämään BAT-tietojenvaihtoa teollisuuden ja viranomaisten välille. Komissio on järjestänyt tietojenvaihdon perustamalla Euroopan IPPC-toimiston, jossa kootaan BAT-tietojenvaihdon tulokset ja järjestetään toimialoittaisten teknisten työryhmien (Technical Working Group, TWG) kokoukset.

TWG-ryhmissä ovat edustettuina jäsenmaat, eurooppalaiset teollisuuden keskusjärjestöt sekä luonnonsuojelujärjestöt Euroopan ympäristötoimiston (European Environment Bureau, EEB) kautta. Mukana voi olla myös laitetoimittajia. BAT-vertailuasiakirjojen (BREF) valmistelussa TWG:llä on keskeinen rooli toimialan taustatiedon kokoamisessa ja sen arvioinnissa.

Työryhmät kokoontuvat normaalisti kaksi kertaa BREFin valmistelun aikana. Yhden toimialan BREF-valmistelu kestää vähintään 2 - 3 vuotta, jona aikana TWG-työskentely on aktiivista. BREFin valmistumisen jälkeen TWG-ryhmiä ei lakkauteta, vaan ne aktivoidaan uudelleen BREFin päivitystyön käynnistyessä.

Teknisten työryhmien lisäksi jäsenvaltioiden, kyseisen teollisuuden ja ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen edustajista koostuva IE-direktiivin artiklan 13 mukainen foorumi seuraa BAT-tietojen vaihtoa yleisellä tasolla. Foorumi kokoontuu komission johdolla noin kerran vuodessa ja Suomesta kokouksiin osallistuu BAT-projektipäällikkö Suomen ympäristökeskuksesta.

IE-direktiivin myötä uutena toimielimenä Euroopan komissiota BAT-tietojenvaihdossa avustaa IE-direktiivin artiklan 75 mukainen komitea, jossa on vain jäsenmaiden edustus. BAT-vertailuasiakirjojen sisältämät BAT-päätelmät hyväksytään komiteamenettelyssä. Suomesta komitean kokouksiin osallistuu ympäristöministeriön edustaja.

Organisointi Suomessa ja kansallisten BAT-toimialaryhmien toimintatavat

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi kansallista BAT-tietojenvaihtoa. Merkittävin osa BAT-tietojenvaihdosta tapahtuu teollisuuden ja viranomaisten yhteistyönä kansallisissa BAT-toimialaryhmissä, joita perustetaan resurssien mukaan.

Kansalliset BAT-toimialaryhmät ovat keskeisessä roolissa päätettäessä, miten toimialan BAT-tietojen vaihto toteutetaan. BAT-toimialaryhmät vastaavat toimialallaan Suomen kannanottojen valmistelusta, kansallisen tiedon kokoamisesta ja toimittamisesta tausta-aineistoksi BREFien valmisteluun. BAT-toimialaryhmän puheenjohtaja nimitetään valmistelun alkaessa yleensä aluehallintovirastosta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) tai Suomen ympäristökeskuksesta. BAT-toimialaryhmän puheenjohtaja toimii kyseisen toimialan TWG-jäsenenä EU-tason valmistelussa.

Toiminnassa olevat kansalliset BAT-toimialaryhmät

BAT-toimialaryhmä Puheenjohtajan taustaorganisaatio
Keraaminen teollisuus (CER) Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Teurastamot (SA) Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Valimot (SF)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Metallien ja muovien pintakäsittely (STM) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.06, päivitetty 12.1.2022 klo 11.00