Vastuu ympäristövahingoista

Vastuu ympäristövahingosta voi tarkoittaa useita asioita kuten korjaamisvastuuta (puhdistamis- tai ennallistamisvastuu), korvausvastuuta tai rikosoikeudellista vastuuta. Niistä on säädetty ympäristö- ja rikoslainsäädännössä. Pääsääntöisesti aiheuttaja vastaa sekä vahingon korjaamisesta että korvaamisesta.

Korjaamisen tavoitteena on saattaa ympäristön tila vastaamaan mahdollisimman paljon vahinkoa edeltänyttä tilaa. Aiheutunut vahinko tulee puolestaan korvata, vaikka vahingon aiheuttaja olisi toiminnassaan noudattanut asetettuja huolellisuusvelvoitteita. Aiheuttajan korvausvastuuta täydentää lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus, jolla varmistetaan korvausten maksaminen niissä tilanteissa, joissa vahingon aiheuttajaa ei saada täyttämään velvoitteitaan. 

Ympäristövahingot

Ympäristövahinko määritellään yleensä äkillisen tapahtuman aiheuttamaksi vahingoksi, jonka seurauksena ympäristölle haitallista ainetta tai energiaa joutuu tai saattaa joutua ympäristöön. Ympäristövahinko voi syntyä nopeasti esimerkiksi onnettomuuden tai laiminlyönnin vuoksi tai pidemmän ajan kuluessa ympäristölle haitallisen aineen vuotaessa pikkuhiljaa ympäristöön. Ympäristövahinko voi kohdistua mm. maaperään, ilmaan, luontoon sekä pinta- ja pohjavesiin.

Aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan ympäristövahingosta ja rikosvastuussa ympäristön suojelemiseksi annettujen velvoitteiden rikkomisesta. Yrityksillä ja yhteisöillä on erityinen velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Kuva: Ympäristövastuun määritelmät eri laeissa

 

Tiedotteet

RSS
  • Hallitus esittää valvontaviranomaisille laajempaa toimivaltaa ehkäistä ympäristön pilaantumista poikkeustilanteissa 6.9.2018
    Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, joka antaa valtion valvontaviranomaiselle nykyistä laajemman toimivallan ryhtyä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Viranomaisen toimivallan muutos koskisi vain hyvin poikkeuksellisia tilanteita, jotka uhkaavat vakavasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Esityksellä varmistettaisiin, etteivät pilaantumisen vaaran aiheuttajan maksukyvyttömyys tai vastuuseen liittyvät epäselvyydet estä tai hidasta toimi
Lisää tiedotteita
Julkaistu 11.7.2013 klo 14.07, päivitetty 5.7.2019 klo 9.59