Lapin maisemat

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetään

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (2016). Lapin maakunnassa sijaitsevien maisema-alueiden rajojen esitetään pysyvän samoina kuin vuoden 2016 esityksessä. Lappiin esitetään kuitenkin kolmea uutta maisema-aluetta. Kitkajärvien ja Riisitunturin maisema Kuusamossa ja Posiolla, Ratasjärven kulttuurimaisema Pellossa ja Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisema Kemijärvellä. Kohteet nousivat esille vuonna 2016 paikallisten asukkaiden ja yhdistysten antamassa palautteessa. Näistä Ratasjärvi ja Juujärvi sisältyvät tällä hetkellä voimassa olevaan, vuonna 1995 vahvistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen. Kitkajärven ja Riisitunturin maisema nousi kuulemiskierroksella esille uutena ehdokkaana ja Lapin ELY-keskus esitti ympäristöministeriölle alueen maisema-arvojen inventointia.

Kerro mielipiteesi nyt esitettävistä muutoksista

Kuultavana olevan päivitysinventoinnin on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi. Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä. Samalla järjestetään lausuntokierros sidosryhmille ja viranomaisille.

Kuulemisen kohteena olevat aineistot pidetään nähtävillä 24.11.–30.12.2020 lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Aineistoihin voi tutustua myös Lapin ELY-keskuksen infopisteessä, Hallituskatu 3B. Kannanotot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Kannanotot voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh +358 295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suunnittelija Hannu Linkola, SYKE, puh. +358 295 252 214, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Suunnittelija Sonja Forss, SYKE, puh. +358 295 251 120, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ylitarkastaja Marjut Kokko Lapin ELY-keskus, puh. +358 295 037 380 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen, Lapin ELY-keskus, puh. +358 295 037 476 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lapin maisemat

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljely- ja muuhun alkutuotannon maisemaan sekä perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueiden tunnistaminen ja inventointi tukevat kylätoimintaa, paikallisia maisemanhoitohankkeita ja ympäristönhoitoa.

Lapissa on 24 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.

Ympäristöministeriön toimesta on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi. Lapin osalta työ tehtiin Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Saamelaismuseo Siidan yhteistyönä. Vuosina 2012-2014 arvioitiin yli kolmensadan kohteen maisema-arvot. Inventoitavien alueiden listalle on otettu nykyiset valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja maisemanähtävyydet. Lisäksi inventoitavien alueiden valinnassa on käytetty eri tahoilta, kuten paikallisilta asukkailta, yhdistyksiltä ja paliskunnilta saatuja uusia ehdotuksia.

Kartoituksen tuloksena Lapin ELY-keskus ehdottaa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 36 kohdetta ja maisemanähtävyyksiksi kaksi kohdetta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointien yhteydessä kartoitettiin lisäksi muita maisemallisesti arvokkaita alueita, joista 31 valikoitui maakunnallisesti arvokkaaksi.

Kuva_Marjut_Kokko
© Marjut Kokko
Julkaistu 24.11.2020 klo 15.45, päivitetty 24.11.2020 klo 15.53
Julkaisija: