Helmi-ohjelman toimeenpano - Keski-Suomi

Lehmusmetsikkö Joutsa
Lehmusmetsikkö Joutsa

 

Ajankohtaista

 

Painopisteet

Soiden lisäsuojelu on Keski-Suomessa merkittävä mahdollisuus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vuoden 2022 aikana Keski-Suomessa on tavoitteena saada uusia soita suojeluun noin 400 hehtaaria. Helmi-ohjelman rahaa voidaan käyttää etenkin soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden ja maakuntakaavan suojelualueiksi osoitettujen soiden suojeluun. Suojelu on maanomistajille vapaaehtoista ja suojelun aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan.

Soiden suojelun lisäksi Helmi-ohjelman rahoituksella selvitetään uhanalaisimpiin suotyyppeihin kuuluvien runsasravinteisten lettosoiden tilannetta. Aikanaan tehtyjen peltojen raivausten ja ojitusten takia lettoja on jäljellä vain pieni murto-osa alkuperäisestä, ja jäljellä olevien lettojen osalta tiedot ovat hyvin puutteellisia. Lettojen esiintymistä sekä niiden suojelun mahdollisuuksia ja ennallistamisen tarvetta kartoitetaan maastossa koko Keski-Suomen alueella.

Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleville Helmi-ohjelman lintuvesikohteille valmistuvat ensimmäiset toimenpidesuunnitelmat vuonna 2021 ja neljällä kohteella kunnostustoimia päästiin aloittamaan samana vuonna. Vuonna 2022 tehdään edelleen toimenpidesuunnittelua ja jatketaan jo valmistuneiden suunnitelmien toimenpiteiden toteutusta. Lisäksi tehdään linnusto- ja muita selvityksiä kunnostusten seurannan toteuttamiseksi.

Perinnebiotoopit kartoitettiin Keski-Suomessa laajasti vuosina 2017–21. ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kartoitukset ulottuivat lähes 270 kohteelle. Kartoituksia jatketaan vielä sellaisilla kohteilla, joille suunnitellaan kunnostustoimia. Kunnostettavaksi pyritään löytämään kohteita, joita ei tällä hetkellä hoideta, mutta hoito sopisi maanomistajan tavoitteisiin. Perinnebiotoopit säilyttävät luonteensa vain, jos niitä hoidetaan säännöllisesti.

Metsäisten elinympäristöjen osalta Keski-Suomessa keskitytään eritoten lehtojen ja lehmusmetsiköiden luonnonhoitoon. Näitä metsiä uhkaa usein kuusettuminen. Kuusi kilpailee arvokkaiden jalopuiden kanssa, vähentää valoa metsän pohjalta ja happamoittaa maaperää neulaskarikkeellaan. Tämä heikentää monien lehtokasvien kasvua, mikä taas edelleen vähentää näistä kasvilajeista riippuvaisten eliöiden menestymistä. Kuusen poistolla pystytäänkin tehokkaasti ylläpitämään lehtolajiston rikkautta. Lisäksi metsäisistä elinympäristöistä kitketään vieraslajeja, kuten kanukkaa ja jättiputkea.

Vuonna 2022 Keski-Suomen alueella aloitetaan Pienvesi- ja rantaluonto –teeman työt. Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Pienvesillä tarkoitetaan puroja ja noroja, lampia, lähteikköjä ja lähteitä sekä rantojen osalta esimerkiksi hiekkarantoja. Tarkoitus on keskittyä etenkin puroihin. Tänä vuonna on tarkoitus etsiä sopivia kunnostuskohteita ja inventoida valitut kohteet. Purojen luonnontilaan on vaikuttanut etenkin uiton ja peruskuivatuksen aikainen perkaus.
 

Kunnostuskohteet

Lintuvesien osalta vuoden 2022 tavoitteena on jatkaa toimenpiteitä niillä kohteilla, joilla on valmis toimenpidesuunnitelma. Hoitotoimenpiteitä voi olla kohteesta riippuen esimerkiksi hoitokalastus ja kunnostusraivaus. Vuoden 2022 tavoitteena on myös suunnitella uusia kunnostustoimia.

Perinnebiotooppien kunnostukseen Helmi-ohjelman puitteissa on perustettu uusi tukijärjestelmä, joka käynnistyi vuonna 2021. Keski-Suomessa tuella on toistaiseksi järjestetty niittoa ja puuston raivausta muutamille hehtaareille. Järjestelmän perusajatuksena on, että ELY-keskus hankkii kohteen kunnostus- tai hoitotoimia joko maanomistajalta tai ulkopuoliselta yrittäjältä. Vuonna 2022 tuen käyttöä on tarkoitus laajentaa ja saada mukaan myös laitumien aitaamisia.

Metsäisissä elinympäristöissä Helmi-ohjelman töiden painopiste on siirtymässä inventoinneista hoitokohteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ensimmäiset kohteet on jo toteutettu talven 2021–2022 aikana. Luonnonhoitotoimet ovat maanomistajalle ilmaisia ja niihin suostuminen ja osallistuminen on vapaaehtoista. ELY-keskus on yhteydessä maanomistajiin, joiden mailla sijaitsee potentiaalisia hoitokohteita. Mahdolliset hoitotoimet suunnitellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Kohteesta riippuen maanomistaja voi saada luonnonhoidosta esimerkiksi puutuloa tai polttopuuta. Hoidettavien metsäalueiden koko vaihtelee muutamasta aarista muutamaan hehtaariin. Käytännössä hoitotoimia pyritään keskittämään alueille, joilla sijaitsee useita lehtometsiköitä lähellä toisiaan tai joiden lähelle on tulossa metsätaloushakkuita.


Lajisuojelu

Helmi-ohjelma auttaa uhanalaisten lajien tilannetta, kun niille sopivia elinympäristöjä saadaan hoidon ja kunnostuksen piiriin. Rahoitusta voidaan kohdentaa kohteille, joiden hoidon tarve nousee ensisijaisesti jonkin uhanalaisen lajin ahdingosta. Hoitotoimia tehdään Keski-Suomessa muun muassa Joutsassa uhanalaisen kätköpään esiintymäpaikalla. Kätköpää on pienikokoinen kovakuoriaislaji, joka vaatii paahteista ja hiekkaista paikkaa, jossa kasvaa huopakeltanoa. Joutsan paikkaa uhkaava umpeenkasvu estetään Helmi-ohjelmassa karikkeen poistolla, kitkemisellä ja niitolla. Hoitotoimia on suunnitteilla myös valkoselkätikan elinympäristöihin ja harjurinteillä kasvavan kangasvuokon esiintymille.


Helmiresursseja

Keski-Suomen ELY-keskukselle on vuodelle 2022 myönnetty 6,7 henkilötyövuotta Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten.


Yhteistyö

Helmi-ohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Lisäksi Metsähallitus ja ELY-keskus tapaavat vuosittain pari kertaa varmistaen työnjaon ja hankkeiden toteutuksen.


Yhteystiedot

Lisätietoja Helmi-ohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

Suojeltavien soiden hankinta: Jouni Leminen, jouni.leminen@ely-keskus.fi, 0295 024 664

Lintuvesien kunnostus: Kristiina Nyholm, kristiina.nyholm@ely-keskus.fi, 040 548 3769

Perinnebiotooppien kunnostus: Jukka Mattlar, jukka.mattlar@ely-keskus.fi, 0295 024 552

Metsien luonnonhoito: Jutta Sorsa, jutta.sorsa@ely-keskus.fi, 0295 024 796

Pienvedet ja rantaluonto: Jaakko Mattila, jaakko.j.mattila@ely-keskus.fi, 0295 024 002

Soiden ennallistaminen ja vesien palautus suojeltaville soille: Johanna Hallman, johanna.hallman@ely-keskus.fi, 0295 024 733

Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Johanna Hallman, johanna.hallman@ely-keskus.fi, 0295 024 733

 


 

Julkaistu 20.4.2021 klo 9.37, päivitetty 2.12.2022 klo 13.16