Helmi-ohjelman toimeenpano - Pohjois-Karjala

Painopisteet

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella Helmi-elinympäristöohjelman painopisteenä ovat vuonna 2021 Natura-verkoston lintuvedet ja harjualueet, perinnebiotoopit, letot sekä soidensuojelu.

Natura-verkostoon kuuluvilla lintuvesillä vuonna 2020 alkaneet linnusto- ja muut lajistoselvitykset edistävät suojeltujen alueiden lajiston ja elinympäristöjen turvaamiseksi tarvittavien hoito- ja kunnostustöiden kohdentamista. Selvitykset mahdollistavat myös Helmi-ohjelmassa tehtävien hoito- ja kunnostustöiden vaikuttavuuden seurannan.

Natura-verkostoon kuuluvien harjujen arvokkaiden elinympäristöjen inventoinneilla saadaan lisää tietoa elinympäristöjen tilasta, mikä helpottaa niiden huomioonottamista esim. metsätaloudessa ja mahdollistaa hoitotoimien käynnistämisen mm. lasistollisesti arvokkailla kohteilla.

Perinnebiotooppien päivitysinventointia jatketaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja samalla pyritään turvaamaan arvokkaiden kohteiden hoito. Myös uusia perinnebiotooppikohteita saadaan kunnostuksen ja pysyvän hoidon piiriin.

Helmi-ohjelman käynnistyttyä Pohjois-Karjalassa on saatu vapaehtoisilla ratkaisuilla suojelun piiriin jo merkittävä määrä soidensuojelun täydennysesityksen valtakunnallisesti arvokkaita suokohteita; työ jatkuu rahoituksen sallimassa raamissa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus inventoi myös maakunnan lettoja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa LETOT-hankkeessa. Parantuva tietopohja ja tiedon saatavuus mahdollistavat edistävät elinympäristön turvaamista ja siinä tarvittavien toimijoiden yhteistyötä.

Lintuvedet

Naturaan kuuluvat lintuvedet on Helmi-ohjelmassa priorisoitu kolmeen luokkaan: kiireellisiin kohteisiin, selvitystä vaativiin kohteisiin sekä kohteisiin, jotka eivät edellytä toimia Helmin aikana. Viidellä priorisoidusti tärkeimmällä lintuvedellä Outokummun Sysmäjärvellä, Kiteen Päätyeenlahdella sekä Tohmajärven Sääperillä, Uudenkylänlammella ja Peijonniemenlahdella on tehty pesimälinnuston selvityksiä, vesilintujen poikuelaskentoja sekä muuttolintujen lepäilijälaskentoja, joita jatketaan kesällä 2021. Kesällä 2021 uutena linnustoselvityskohteena on Rääkkylän Joki-Hautalampi, joka kuuluu prioriteetiltaan II-luokkaan. Kaikilta kohteilta on tehty myös viitasammakkoselvitykset ja lisäksi kahdelta kohteelta selvitetään direktiivin suojaamat korentolajit.

Kaikki lajistoselvitykset palvelevat paitsi lajisuojelua, niin myös Helmissä tehtävien hoito- ja kunnostustöiden vaikuttavuuden seurantaa. Hoitotyöt alkavat tänä vuonna ja samalla uusien toimenpiteiden suunnittelu ja hankinta jatkuu. Hoito- ja kunnostustyöt ovat moninaisia. Yhdellä kohteella niitetään ruovikkoa loppukesällä, kahdella kohteella suoritetaan hoitokalastustarpeen arvioimiseksi koekalastus, yhdellä kohteella hoitokalastetaan tulevana syksynä, ja lisäksi yhdellä järvellä tehdään syksyllä hoitokalastuksen esiselvitys. Kahdelle kohteella on tarkoitus tehdä kunnostuksia ruoppaamalla; näistä toinen on saanut ruoppauksille jo Aluehallintoviraston luvan ja toinen hanke on vielä suunnitteluasteella. Neljällä arvokkaimmalla lintuvedellä alkaa syksyllä myös vieraspetolajien (minkki ja supikoira) tehopyynti, joka järjestetään Helmiin linkittyvän SOTKA-hankkeen toimesta ja käytännön toimia kentällä koordinoi Riistakeskus.

Lisätietoja: luonnonsuojeluasiantuntija Harri Kontkanen, suunnittelija Jari Kontiokorpi (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Harjumetsät

Pohjois-Karjalassa tehdään kartoituksia yhdeksällä muilla tavoin kuin luonnonsuojelulailla suojellulla Natura-alueen harjulla, jotka ovat: Pöllönvaara-Kruununkangas, Multasärkkä- Likolamminkangas, Iso-Juurikka-Leveävaara, Jukavaara-Särkilamminvaara, Munakukkula-Niinivaara, Karjalansärkkä-Seiväslamminsärkkä, Marjoniemenkangas, Kannusvaara ja Palokangas-Selkäkangas.

Pöllönvaaran harjualue
Pöllönvaaran harjualue, ©  kuva: Sonja Hurskainen

Näillä alueilla metsänkäsittely on mahdollista, kunhan metsänhoito ja luontotyyppien säilyttäminen sovitetaan yhteen. Tätä varten on tärkeää tietää missä luontoarvot Natura-alueilla sijaitsevat. Kartoituksissa pyritäänkin löytämään ja rajaamaan uhanalaisten kasvilajien esiintymät, paahderinteet ja muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt kuten lehdot ja lähteiköt. Erityisen tärkeitä ovat paahteiset paisterinteet, joilla esiintyy runsaasta valosta, lämmöstä ja kivennäismaapaljastumista riippuvaisia harvinaisia kasveja sekä niitä ravintonaan käyttäviä hyönteisiä.

Lisätietoja: luonnonsuojeluasiantuntija Sonja Hurskainen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Perinnebiotoopit

Lampaita Kaatiolammen laitumella
Lampaita Kaatiolammen laitumella © kuva: Sonja Hurskainen

Perinnebiotoopit ovat pitkäaikaisen perinteisen maankäytön – niiton tai laidunnuksen – muovaamia ja ylläpitämiä luontotyyppejä. Niiden määrä on romahtanut maatalouden muuttuessa ja nykyisen arvion mukaan kaikki perinnebiotooppityypit ovatkin uhanalaisia. Helmi-ohjelma jatkaa maakunnassa 2017 aloitettuja perinnebiotooppien päivitysinventointeja, joissa selvitetään perinnebiotooppien nykytilaa ja tuotetaan yhtenäinen paikkatietoaineisto hoidon suunnittelemista ja järjestämistä varten.

Lisätietoja: luonnonsuojeluasiantuntija Sonja Hurskainen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Letot

LETOT-hankkeessa kartoitetaan lettosoita maakunnan alueella. Inventoinnit aloitettiin kesällä 2020 ja ne jatkuvat kesällä 2021. Tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin. Tarkoituksena on lisätä avointa lettotietoa ja mahdollistaa tietojen monipuolinen jatkohyödyntäminen. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Lisätietoja: suunnittelija Ringa Luostarinen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Soidensuojelu

Helmi-ohjelmassa perustetaan suojelualueita ensisijaisesti soidensuojelun täydennysehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluille kohteille. Suokohteiden suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Helmi-rahoituksella voidaan suojella myös kaavojen suojelualuevarauksessa olevia suoalueita, soidensuojelualueiden laajennuksia sekä esimerkiksi lajistollisesti merkittäväksi arvioituja soita.

Vuonna 2020 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimialueella suojelun piiriin tuli yhteensä 794 hehtaaria suota, josta valtaosa on Luhtapohjanjoen rantasoita. Helmi-ohjelman vuoden 2021 suojelutavoite Pohjois-Kajalassa on 600 hehtaaria. Kuluvan vuoden hehtaaritavoite on jo ylitetty, mutta suojelualueiden toteutusta jatketaan edelleen Helmi-määrärahan puitteissa. Kesäkuun alkuun mennessä soita on suojeltu kuudella kohteella, pääasiassa Ilomantsin ja Juuan arvokkailla ja laajoilla suoalueilla.

Lisätietoja: luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Kunnostuskohteet

Helmi-ohjelmassa kunnostustöiden järjestäminen on saatu ensimmäisenä käyntiin vuonna 2020 inventoiduilla lintuvesikohteilla sekä joillakin lajistollisesti arvokkailla perinnebiotooppikohteilla. Lintuvesien ohella uusia kunnostuskohteita saadaan suunnitteluun ja toteutukseen tänä vuonna päättyvien perinnebiotooppien ja harjujen inventointien pohjalta. Myös lettokohteissa on tunnistettu kunnostustarpeita.

Helmi-resursseja

Helmi-ohjelman toimeenpanoon on Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle myönnetty tänä vuonna 280 000 €. Käytössä on neljän henkilötyövuoden panos. Soidensuojelukohteiden toteutukseen on myönnetty vuonna 2021 miljoona euroa ja elinympäristöjen kunnostukseen on käytössä noin 400 000 €.

Yhteistyö

Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanoa toteutetaan monitahoisessa yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Maanomistajat ovat Helmin toteutuksen keskiössä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee alueellista yhteistyötä muun muassa Metsähallituksen, Metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistyksen, osakaskuntien, muiden hakkeiden ja luontojärjestöjen kanssa. Lisäksi yhteistyö on jatkuvaa Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja muiden ELY-keskusten kanssa. Tänä vuonna soiden ja metsien suojelun ja ennallistamisen yhteistyötä tiivistetään myös laajentamalla aikaisempi METSO -yhteistyöryhmä METSO-HELMI yhteistyöryhmäksi.

Julkaistu 21.5.2021 klo 12.09, päivitetty 6.7.2021 klo 12.31