Aikaisemmat uhanalaisuusarvioinnit

Ensimmäinen laaja Suomen lajiston uhanalaisuusarviointi toteutettiin 1980-luvulla. Ympäristöministeriön asettama Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta julkaisi arvioinnin tulokset vuonna 1986. Mietintö sisälsi yleistekstien lisäksi luettelon Suomen uhanalaisista lajeista sekä 89 toimenpide-ehdotusta suojelun toteuttamiseksi. Kaikki 1 051 uhanalaiseksi arvioitua lajia esiteltiin yksityiskohtaisesti mietinnön liiteosissa.

Suikeanoidanlukko_VU_Tuomas Lahti
Suikeanoidanlukko (Botrychium lanceolatum) on vaarantunut laji (VU). © Tuomas Lahti.

Seuraava uhanalaisuusarviointi päätettiin tehdä jo viiden vuoden kuluttua. Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunta julkaisi tämän arvioinnin tulokset vuonna 1992. Vuoden 1990 uhanalaisten lajien luettelossa oli 1 692 lajia. Toimenpide-ehdotuksia esitettiin 42.

Vuosien 1986 ja 1990 arvioinneissa käytettiin seuraavia uhanalaisuusluokkia: Hävinneet (H), erittäin uhanalaiset (E), vaarantuneet (V) ja silmälläpidettävät (S). Silmälläpidettävät jaettiin taantuneisiin (St), harvinaisiin (Sh) ja puutteellisesti tunnettuihin (Sp). Vuonna 1990 oli käytössä näiden lisäksi luokat vaara ohi (O) ja muuttunut arviointi (M).

Kansainvälinen luokittelu käyttöön

Seuraavat arvioinnit päätettiin toteuttaa 10 vuoden välein. Käyttöön otettiin uusi, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) vuonna 1994 julkaisema ja sen jälkeen tarkistama kansainvälinen luokittelu. Sen pohjana oli tarkasti määritellyt kriteerit joiden perusteella kaikki lajit arvioitiin ja niille annettiin luokka. Käytetyt luokat olivat hävinneet (RE), luonnosta hävinneet (EW), äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN), vaarantuneet (VU), silmälläpidettävät (NT), puutteellisesti tunnetut (DD), elinvoimaiset (LC) ja arvioimatta jätetyt (NE). Luokista käytettiin niiden englanninkielisiä lyhenteitä. Uhanalaisia olivat luokkiin CR, EN ja VU luokitellut lajit. Vertailtavuuden parantamiseksi vuoden 2000 arvioinnissa lajeille annettiin myös edellisten arviointien mukaiset luokat.

Uhanalaisten lajien toinen seurantatyöryhmä luovutti työnsä tulokset ympäristöministerille toukokuussa 2000 ja julkaisi ne seuraavana vuonna teoksessa Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja oli nyt 1 505 ja hävinneitä 186. Lisäksi lueteltiin 1 060 silmälläpidettävää lajia. Seurantatyöryhmä esitti 19 toimenpide-ehdotusta.

Lähteet

Rassi, P., Alanen, A., Kemppainen, E., Vickholm, M. & Väisänen, R. 1986. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö. I Yleinen osa, II Suomen uhanalaiset eläimet, III Suomen uhanalaiset kasvit. Komiteanmietintö 1985:43. Ympäristöministeriö, Helsinki. 111, 466 ja 431 s.

Saatavana verkkojulkaisuna, joka koostuu neljästä alla olevasta osasta (jos pdf-tiedosto ei aukea, tallenna julkaisu koneellesi ja avaa sieltä Adobe Reader -ohjelmalla):

Rassi, P., Kaipiainen, H., Mannerkoski, I. & Ståhls, G. 1992. Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö. Ympäristöministeriö, Helsinki. 328 s.

Saatavana verkkojulkaisuna (jos pdf-tiedosto ei aukea, tallenna julkaisu koneellesi ja avaa sieltä Adobe Reader -ohjelmalla):

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 432 s.

Saatavana verkkojulkaisuna (jos pdf-tiedosto ei aukea, tallenna julkaisu koneellesi ja avaa sieltä Adobe Reader -ohjelmalla):

 

 

Julkaistu 14.5.2013 klo 12.41, päivitetty 14.3.2019 klo 16.22