Ennallistaminen ja luonnonhoito

Tavoitteet

Elinympäristöjen hoidon ja kunnostuksen tavoitteena on palauttaa, elvyttää ja säilyttää elinympäristön erityispiirteet. Esimerkiksi lintuvesien kunnostuksen ja hoidon tavoitteena on alueen lintulajiston monimuotoisuuden säilyttäminen. Perinteisen maankäytön muovaamien perinnebiotooppien säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitoa.

Ennallistettu korpi Kaisu Aapala
Korpi 15 vuotta ennallistamisen jälkeen. © Kaisu Aapala.

Elinympäristöjen, esimerkiksi metsien ja soiden ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa ihmisen muuttaman ekosysteemin palautumista rakennepiirteiltään, toiminnaltaan ja eliölajistoltaan luonnontilaisen kaltaiseksi.

Vastuut

Vastuu suojelualueiden hoidon ja ennallistamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta kuuluu ympäristöministeriölle.

SYKEn tehtäviin kuuluvat elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja kunnostuksen tutkimus- ja asiantuntijapalvelut. SYKEssä kehitetään menetelmiä metsien ja soiden ennallistamiseen, kosteikkojen kunnostukseen ja perinnebiotooppien hoitoon sekä selvitetään lähteiden ennallistamismahdollisuuksia. Lisäksi seurataan näiden ennallistamistoimenpiteiden vaikutuksia.

Valtion luonnonsuojelualueilla elinympäristöjen hoidosta ja ennallistamisesta vastaa Metsähallitus. Yksityisten luonnonsuojelualueiden ennallistamistoimenpiteiden käytännön suunnittelun ja toteutuksen hoitaa Metsähallitus yhteistyössä maanomistajan kanssa. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset valvovat toimintaa.

Julkaisuja

SYKEn hankkeita

 

Julkaistu 14.5.2013 klo 13.00, päivitetty 8.10.2020 klo 13.12