Ahvenjärvi - Lehdonjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302108

Kunta

Ylitornio

Pinta-ala

280 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Järvet ovat Tengeliöjoen vesistön sivuhaarojen latvajärviä. Järvet ovat matalia, pääosin rämeiden ja mäntymetsien ympäröimiä humusjärviä. Ahvenjärveä on aikoinaan laskettu ja järveä ympäröivät paikoin leveät pensaikko- ja saraniittyvyöhykkeet. Myös järvikortetta esiintyy runsaasti molemmilla järvillä.

Järvien yhteinen linnusto on melko monipuolinen. Lajistoon kuuluu sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja. Valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa alue oli arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi.

Alueella pesii 8 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 3 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 21. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 42 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Ahvenjärvi-Lehdonjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja vesilain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (175)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (42)
 • Puustoiset suot (18)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • ruskosuohaukka, Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • kuikka, Gavia arctica
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • liro, Tringa glareola
Julkaistu 2.10.2019 klo 13.01, päivitetty 2.10.2019 klo 13.01

Julkaisija: